Sep
14
2019

 ЗВІТ  КЕРІВНИКА  ЗА  2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

 Підготувала

директор ЗДО № 10 «Любавонька»

Томенко Л.М.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

МЕТА:
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом освіти.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори голови та секретаря зборів.
2. Вибори лічильної комісії.
3. Звіт директора.
4. Обговорення звіту (виступи членів колективу).
5. Відкрите голосування.

ПРИСУТНІ:
- Колектив закладу

Шановні колеги, ось, і закінчився ще один навчальний рік. Для всіх нас він був вдалим, плідним і ефективним, якщо не рахувати відсутність малюків у закладі через карантин у зв’язку з пандемією на COVID-19.
Ми зібралися сьогодні, щоб зробити підсумки роботи колективу закладу,
оцінити мою діяльність, як директора протягом 2019-2020 навчального року.
На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітувати перед Вами, шановні колеги, про свою діяльність як керівника ЗДО № 10 «Любавонька».
Як директор, у своїй діяльності я керувалась Статутом дошкільного навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ЗДО.
Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.
Враховуючи сучасні вимоги, я використовую в своїй роботі демократичний стиль керівництва, так як більшість рішень приймаються на основі думки колективу і інтересів справи. Намагаюсь створити такий мікроклімат, щоб успіхи кожного працівника сприймались продуктивно, підтримую ініціативність та самостійність. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, спілкування в онлайн. Контроль здійснюється заради позитивного кінцевого результату.
Разом з колективом працюю над створенням позитивного іміджу закладу. Метою моєї управлінської діяльності стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку особистості педагога і дитини, реалізації особистісно-орієнтованого навчання і виховання.

Загальні відомості про функціонування закладу дошкільної освіти.

ЗДО здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення Національної Доктрини розвитку освіти України в ХХ1ст»,Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту ЗДО, нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні, інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році» та інших нормативних документів МОН України, а також висновків аналізу за 2018-1019 навчальний рік .
Провідним мотивом ЗДО в 2019-2020 н. р. став пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які допомогли ЗДО реально здійснювати реформу своєї діяльності, знайти власне обличчя та статус, певний стиль роботи.

Пріоритетні напрямки діяльності (завдання, що вирішувались)

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи.

Відповідно до реалізації Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти та чинних нормативних документів, Наказу №28-01-08/16а від 11.09.2018 року «Про організацію методичної роботи в ЗДО №10 у 2018-2019 навчальному році», на виконання річного плану ЗДО, на основі вивчення результативності навчально-виховного процесу, професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності:

• створено належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу;
• поповнено інформаційно-методичну базу ЗДО навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти;
• створено умови для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу.

Згідно річного плану у 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив ЗДО№10 працював над такими завданнями:

1. Організація освітнього процесу в контексті формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я.
2. Удосконалення роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування методів та прийомів в різних видах діяльності.
3. Вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень, нових педагогічних технологій.
4. Національно-патріотичне виховання у формуванні духовно-морального світогляду сучасної молоді.

З метою успішної реалізації даних завдань з педагогами проводилися різні форми методичної роботи:

Педагогічні ради:

1. Основні орієнтири нового 2019-2020 навчального року.
2. Формування здорового способу життя вихованців ЗДО.
3. Особливості формування мовленнєвої та комунікативної компетентності дітей дошкільного віку.
4. Результати діяльності педагогічного колективу ЗДО за 2019-2020 навчальний рік.

«Реалії та перспективи діяльності закладу дошкільної освіти».
семінари-практикуми для вихователів:
- Дитячий туризм в системі фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільного закладу.
- Сучасні підходи до розвитку зв’язного мовлення.
- Профілактика стресів у педагогів.

Бесіди-консультації:
- Використання інноваційних форм роботи під час заняття з фізкультури.
- Здоров’язбережувальні технології в ЗДО.
- Об’єднаймося в інтересах дитини.
- Правильне харчування не лише в садку, а і вдома.
- Основи формування харчової поведінки дітей дошкільного віку.
- Щоб іграшка була корисною.
- Підготовка до оздоровчого періоду.
- Основні та парціальні програми для закладів дошкільної освіти.

Активізація діяльності педагогічних працівників ЗДО№10 здійснювалась на діагностичній основі, через роботу міських методичних об’єднань, в яких педагоги закладу постійно брали участь.
- Екологічне виховання як складова формування здорового способу життя, застосування засобів туризму при навчанні дітей орієнтування на місцевості провели вихователі Олесенко Л.І. та Сасюк С.В.
- Виховання успішної особистості з розвиненим емоційним інтелектом провели вихователі Пономаренко А.І. та Чабаненко О.С.
- використання інноваційних здоров’язбережувальних технологій у контекті формування моделі здорової дитини провела інструктор з фізичного виховання Фрасинюк Н.В.
- Вплив загальної дрібної моторики на розвиток мовлення дітей провела логопед Ткаченко Т.С.

Крім того, були проведені :

- Майстер-клас вихователя Боярин Н.П. «Використаній речі дамо друге життя»,
- Майстер-клас вихователя Середи О.В. «Творчий шлях гудзика»,
- Вебінар старшої медичної сестри Степаненко О.П. «Як правильно організувати харчування дітей в ЗДО».

У 2019-2020 навчальному році сім педагогів атестувалося:
- Середа О.В., вихователь ЗДО, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст другої категорії»;
- Луценко Л.М., вихователь ЗДО, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії»;
- Пономаренко А.І., вихователь ЗДО, на відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;
- Сапіташ О.М., вихователь ЗДО, на відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;
- Киришун О.В., вихователь ЗДО, на відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;
- Білогруд О.Г., вихователь ЗДО, на відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;

На належному рівні проводилась робота з батьками: осінній ярмарок, групові та загальні батьківські збори, родинні свята, участь у виставках та конкурсах.

Зміст навчально-виховного процесу в ЗДО визначався Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та освітньою Програмою для дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина»

Мережа груп ЗДО № 10 станом на 01.09.2020 складає 14 груп.
Серед яких:

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 14
ранній вік 3
дошкільний вік 11
3. Режим роботи груп;
12 годин 14
4. Проектна потужність 320
5. Кількість вихованців 409
6. Відсоток наповнюваності закладу 128%
7. Кількість працівників усього 70
8.  педагогічний персонал 37
9.  обслуговуючий персонал 33

У 2019/20 році 127 вихованців отримали дошкільну освіту і підуть до школи. Упродовж 2019/2020 навчального року заклад дошкільної освіти відвідувало в середньому 270 дітей.
Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону «Про дошкільну освіту». Графік роботи груп дає можливість задовольнити запити батьків.

Аналіз кадрового забезпечення:

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу.

Так, станом на 01.08.2020 р. у дошкільному закладі працювало 37 педагогів.

Освітній рівень педагогів:

 1

Фаховий рівень педагогів:

2

Якісний склад педагогічних працівників за стажем роботи:

3

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Отже, в цілому робота колективу ЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.
Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в закладі були проведені масові (педради, педагогічні години, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

Виконання плану курсової підготовки, результати атестації педагогічних працівників

Педагоги закладу, усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти постійно намагаються підвищувати свій професійний рівень через проходження курсової підготовки, самоосвіту, прийняття активної участі в різноманітних методичних заходах ЗДО та міста. Так курсову підготовку при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» пройшли в цьому навчальному році вихователі Сасюк С.В., Середа О.В. та директор Томенко Л.М.
Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. З метою підвищення якості дошкільної освіти, стимулювання творчого потенціалу педагогічних працівників, активізації та удосконалення освітньої діяльності в ЗДО запроваджено рейтингову систему оцінювання ефективності роботи.
Педагоги усвідомлюють, які високі вимоги ставляться сьогодні щодо професіоналізму сучасного педагога, тому вони намагаються постійно підвищувати свій професійний рівень.
У 2019-2020 році було атестовано 7 педагогів закладу.
За результатами атестації Пономаренко А.І., Осадчій В.М., Сапіташ О.М., Киришун О.В., Білогруд О.Г. встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
Луценко Л.М. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Середі О.В. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»,

Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу є робота зі зверненнями громадян.
Робота зі зверненнями громадян в ЗДО № 10 ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Протягом 2019/2020 н. р. до директора закладу не було жодного письмового звернення.

Кількість звернень за змістом питань склала:

Зміст питання Кількість
1. Влаштування дітей в заклад 39
2. Поліпшення матеріально-технічної бази. Ремонтні роботи. 0
3. Організація харчування 0
4 Інші (працевлаштування, роз’яснення щодо реєстрації дитини в міськвно на вступ до закладу дошкільної освіти, тощо) 21
5 Всього:                                                       60 звернень

Усі порушені питання вирішені.

ЛОГОПАТИ

З 3 по 14 вересня діти які мали мовленеві вади, були охоплені корекційно-логопедичною роботою. Загалом кількість дітей складає 74 особи.
Впродовж 2019-2020 року діти які мали мовленнєві вади, були охоплені корекційно-логопедичною роботою.
З дітьми в яких виявлено недорозвинення мовлення, проведено поглиблене обстеження з метою уточнення діагнозів та вибору навчальних способів формування відсутніх звуків.
На кожну дитину була заведена картка мовленнєвого розвитку, згідно з якою складався план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення, мовного дихання, дрібної моторики.
Єдиний перспективний план корекційної роботи складався на весь період навчання.
Впродовж року проводилися індивідуальні та під групові заняття з навчання правильної артикуляції звуків, та розвитку фонематичних процесів.
Важливо було навчити дітей застосовувати мовні вміння в повсякденному спілкуванні та нових ситуаціях.
В деяких дітей, що мають достатньо розвинений рівень психофізичного розвитку, були сформовані звуки та надані консультації батькам по закріпленню даних звуків. І діти надалі продовжували роботу дома.
Для проведення корекційної роботи, логопедичний кабінет в достатній мірі устаткований навчально-дидактичними матеріалами та ідивідуальними допоміжними засобами. А саме: логопедичними-постановочними зондами, журналами, книгами, логопедичними альбоми, роздавальним дидактичним матеріалом.
Навчально-методичні посібники які використовувалися в корекційній роботі – це Тарасун В.В. «Навчально-методичний посібник вчителя-логопеда», Тарасун В.В «Логодидактика»; Людмила Федорович «Формування правильної вимови у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку», Л.Федорович «Конспекти логопедичних занять»; Рібцен Ю.В. «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя»; Трофименко Л.І. «Діагностика та корекція загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку».
Для закріплення знань та навичок отриманих на логопедичних заняттях, важливу роль відіграє тісний зв'язок та взаєморозуміння між логопедом та батьками дітей.
Протягом року проводилися зустрічі з батьками, індивідуальні консультації, також надавалися рекомендації та поради.
Загалом до школи піде з виправленим мовленням 58 дітей.
Із значним покращенням 16 дітей.

АНАЛІЗ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Упродовж 2019-2020 навчального року робота психологічної служби ЗДО № 10 проводилась згідно річного плану, а також за власними висновками на підставі психодіагностичних досліджень. Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.
Протягом 2019-2020 навчального року психологічною службою закладу було проведено:
З дітьми:

1. Спостереження за новоприбулими дітьми раннього віку.
2. Діагностика емоційно-вольової сфери (методика Гуткіна С.А. «Будиночок») – з дітьми старших груп.
3. Дослідження особливостей мислення дошкільника (образно-логічне мислення «Четвертий зайвий»; наочно-образного «Аналогії»; наочно-дійового «Розрізні картинки» (вимірювання інтелекту дітей за Векслером)) – з дітьми старших та середніх груп.
4. Дослідження розвитку сприймання дітей дошкільного віку (за методиками: «Які предмети сховані в малюнках?», «Чого не вистачає на цих малюнках?» (вимірювання інтелекту дітей за Векслером)) – з дітьми старших та середніх груп.
5. Дослідження здібностей старших дошкільників: «Намисто», «Пляшечки», «Продовж речення».
6. Дослідження розвитку мовлення дітей за методиками: «Словниковий запас», «Послідовність подій» (вимірювання інтелекту дітей за Векслером)- з дітьми старших та середніх груп.
7. Індивідуальні методики діагностики пам’яті дітей дошкільного віку, за допомогою методик: «10 слів» (А.Р. Лурія), «Запам’ятай малюнки», «Що зникло?» - з дітьми старших та середніх груп.
8. Дослідження розвитку уваги: «Простав знаки», (вимірювання інтелекту дітей за Векслером) «Знайди і викресли» - з дітьми старших та середніх груп.
9. Індивідуальні методики уяви дітей? «Придумай гру», «Вигадай розповідь» - з дітьми старших груп.
10. Діагностична робота з дітьми, що потребують додаткової педагогічної уваги: гіперактивні, імпульсивні, тривожні, агресивні.
11. Спостереження за поведінкою та емоційним станом дітей у групах з метою виявлення причин труднощів адаптації та типу порушень.
12. З дітьми старших груп – профілактичне заняття з розвитку дрібної моторики на тему: «Подорож веселих пальчиків»
13. З дітьми старших груп – корекційне заняття на подолання страхів: «Я собачки не боюся». (Журнал «Практичний психолог, дитячий садок» №7,2019р. с.22).
14. Ізотерапевтична техніка в роботі з дітьми групи ризику: «Малювання пальчиками» «Штрихування», «Малювання на мокрому папері», (Журнал «Практичний психолог, дитячий садок! №7, 2019р., с.14) – з дітьми старших та середніх груп.

Для вихователів:

1. Консультації на тему? «Як приборкати дитячу заздрість»
2. Індивідуальні консультації за проханням вихователів.
3. Консультації на тему: «Допомагаємо вихователю зрозуміти дитину».
4. Сприяти підвищенню психологічної культури шляхом участі в роботі педрад, семінарів, батьківських зборів.
5. Семінар-практикум на тему «Профілактика стресів у педагогів»

Зі старшою медичною сестрою ЗДО:

Робота на тему: « Організація ПМПК дітей «групи ризику».

Для психологів міста:

Семінар-практикум на тему: «Психологічне здоров’я педагога – запорука ефективності навчально-виховного процесу»

Для батьків:

1. Консультації на тему: «Як навчити дитину дружити?».
2. Індивідуальні консультації за проханням батьків.
3. Консультування батьків щодо ознайомлення з діагностичного обстеження.
4. «Гіперактивна дитина».
5. «Як приборкати дитячу заздрість».
6. «Комп’ютер для дошкільника забаганка чи потреба».
7. «Як подолати переживання батьків в адаптаційний період».
8. «Об’єднаємося в інтересах дитини».
9. Консультації з сім’ями учасників АТО та переселенців з зони АТО.
10. Тренінг на тему: «Сімейне виховання».
11. Перевірка сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.
12. Бесіди з батьками з метою покращення психічного розвитку дитини.

Висновки по результатам діагностування дітей :

Високий рівень розвитку дітей старших груп.     
Вересень 2019 року

ДІАГРАМИ 1

Середній рівень розвитку дітей старших груп.           

Вересень 2019 року

ДІАГРАМИ 2

Низький рівень розвитку дітей старших груп.

Вересень 2019 року

ДІАГРАМИ 3

Високий рівень розвитку дітей старших груп. 

 (до 10 березня 2020 року, через карантин)

ДІАГРАМИ 4

Середній рівень розвитку дітей старших груп. 

 (до 10 березня 2020 року, через карантин)

ДІАГРАМИ 5

Висновки по результатам діагностування дітей 

старшої групи «Ясочка»

Під час проведення психодіагностики пізнавальних процесів дітей та спостереженнями за ними під час занять, можна зробити такі висновки:
Діти вміють розпізнавати предмети за його основними характеристиками: кольором, величиною, формою та матеріалом. (Дидактична гра «Якої фігури не стало?» - форма, колір, пам'ять).
Мовлення для дітей під час занять є виразним, змістовим, діти вміють міркувати, слухати та вести бесіду. (На занятті складали речення за схемою – всі справилися; добре орієнтуються в звуках; опис тварини, яку побачили в бінокль тощо).
Ці діти є дуже допитливими, задають безліч запитань – це говорить про їх високий рівень мислення.

Висновки по результатам діагностування дітей
старшої групи «Ведмежатко»

Ці дітки добре орієнтуються в просторі. Знають: вліво, вправо, вверх, вниз (методика «Графічний диктант». Не справилися деякі дітки із-за неуважності). На належному рівні розвиток слухової пам’яті, як короткотривалої так і довготривалої. За допомогою методики «Що зникло?» діти впевнено відповідали на питання психолога.
В квітні-травні, при повторному дослідженні розвитку уваги, зросла їх концентрація та стійкість, (За допомогою методики: «Простав знаки», «Знайди і викресли»).
Також високий рівень логічного мислення (методики: «4 зайвий», «Нісенітниці» тощо).
На заняттях дітки знають об’єкти живої та неживої природи (обводили предмети). Подобається гра «Утвори пари».

Висновки по результатам діагностування дітей
старшої групи «Каченятко»

Дошкільники дуже гарно орієнтуються в часі: рік, місяць, доба, година (Дидактична гра «Дні тижня»).
Мають достатній рівень сприймання (методика «Чого не вистачає на цих малюнках?», «Які предмети сховали в малюнках?).
Пам'ять дітей, поєднуючись з мовою та мисленням набуває інтелектуального характеру (Дидактична гра «Яка тварина зникла і який це день тижня», «Запам’ятай малюнки», «Запам’ятай цифри»),
Також добре орієнтуються у розташуванні предметів у просторі (Вліво, вправо. Складали вагончики з паличок Кюізенера: який номер вагона? Який найдовший? Який найкоротший?).
Грамота на дуже високому рівні, особливо звуковий аналіз слів.

Висновки по результатам діагностування дітей
старшої групи «Світлячок»

Ці дітки чітко вміють діяти за словесною інструкцією педагога (Дидактична гра «Збери портфель» «Відгадай»)
На високому рівні сприймання та розвиток уваги. Вміють гарно уявляти та фантазувати. (Це було перевірено за допомогою методики «Придумай гру», «Домалюй предмет»).
Вміють співставляти слова, що означають назву предмета з самим предметом (методика «Відгадай предмет»), роблять узагальнення, проте висловлюють свою думку не послідовно, шляхом повторення за дорослим.
Гарно працюють з коректурними таблицями Н. Гавриш.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

Гурткова робота в ЗДО набуває дедалі більшої популярності, стаючи невід’ємною частиною освітнього процесу. Організація додаткових послуг дала змогу підвищити статус та зміцнити позитивний імідж закладу. Цьому сприяє професійний рівень педагога, який надає ДОП, а саме:
Богуш О.М.,
Платні послуги надаються у 8 групах.
Охоплено ДОП – 120 дітей.

ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування дітей у ЗДО № 10 здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі - Інструкція з організації харчування), враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.
У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об'єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальних осіб за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.
Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані. При складанні меню харчування було враховано:
- вікові групи (раннього віку; дошкільного віку);
- тип дошкільного закладу (заклад комбінованого типу);
- режим харчування (3-х разове).
Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти харчування в спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів. Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати за харчування дітей, вона становить 60% від вартості харчування однієї дитини на день.
Питання організації харчування дітей в закладі знаходиться на постійному контролі з боку директора, медичної сестри, розглядалось на нарадах при директору закладу, виробничих нарадах, батьківських зборах.
Пільговим харчуванням в 2019-2020 н. р. було охоплено 54 дитини, серед них:
- 26 дітям розмір плати за харчування зменшено на 50%;
- 28 дітей звільнені від сплати за харчування

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Робота медичного персоналу.

Роботу даного напрямку здійснює сестра медична – Степаненко О.П. У своїй роботі медична сестра керується : Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу» тощо
Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина. Саме тому, медичною сестрою проводилась робота щодо раннього виявлення захворювань, спостереження за контактними дітьми.
Своєчасно в закладі проводилися щеплення дітей.
Степаненко О.П. проводилася санітарно-просвітницька робота з педагогічним колективом та батьками. Обговорювались на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах питання зміцнення здоров’я дітей та дорослих.
Ефективну роботу щодо зниження захворюваності дітей проводили вихователі всіх вікових груп, які щомісячно планували та проводили фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми: загартовуючі процедури, піші переходи, гімнастику пробудження, ходьбу по ребристій дошці, тощо.
Директор та медична сестра Степаненко О.П. постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний стан.
Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності системного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також є: неплатіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ЗДО, навчання батьків, безробіття. Середньорічна кількість відвідуваності складає 85%.
Планомірно проводилися антропометричні виміри дітей віку – 1 раз у квартал, а влітку кожен місяць. Проводився огляд дітей на педикульоз 1 раз на 10 днів. Раз на рік проводились обстеження дітей на ентеробіоз.
Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ЗДО. Під особливим контролем температурний режим приміщень.
Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проведено обстеження в баклабораторії.
План роботи медичної сестри на 2019-2020 навчальний рік складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаних не в повному обсязі, в зв’язку з оголошеним карантином.
Належним чином оформлена обов’язкова документація, на кожну групу оформлено лист здоров’я, своєчасно складалися плани роботи та звіти, місячний та річний план щеплень, здійснювався щомісячний аналіз захворюваності.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

Ще одним з головних напрямків в роботі директора є укріплення матеріально-технічної бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.
ЗДО № 10 – це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.
Адміністрація ЗДО разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти.
Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги. Разом з завгоспом ЗДО Гріненко М.М. постійно працюємо над розвитком матеріально-технічної бази ЗДО.
Повноцінно функціонує музична та спортивна зала для свят, розваг, занять з фізкультури, музики; обладнано методичний кабінет, медичний кабінет, кабінет вчителя-логопеда, практичного психолога.
Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками.
У нашому закладі велика увага приділяється збереженню і зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні.
Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального закладу є і буде першочерговим.
Корисним внеском для закладу дошкільної освіти були доброчинні внески батьків, які насамперед спрямовувалися на покращення матеріальної бази, санітарно-гігієнічних умов, естетичне оформлення приміщень.
За період з 01.09.2019 року до 01.08.2020 року оприбутковано матеріальних цінностей:

За бюджетні кошти придбано та виконано:

 1. Миючі засоби та господарчі товари – 8000грн.
 2. Капітальний ремонт комор та коридорів на харчоблоці – 200000 грн.
 3. Закуплено меблі у кабінет англійської мови – 14000 грн.
 4. Всього використано: 222000 грн.


За кошти фізичних осіб придбано для ЗДО: 

 1. Стіл та стільці у логопедичний кабінет – 5000грн.
 2. Закуплено  лінолеум у кабінет англійської мови – 4600 грн.
 3. Замінили двері в кабінетах (вихователя-методиста, психолога, медичної сестри, англійської мови) – 20890 грн.
 4. Всього використано: 30490 грн.

За рахунок фізичних осіб, які надійшли до груп:

Група «Полуничка»:

 1. Фарба – 755 грн.
 2. Дошки (павільйон) – 1000 грн.
 3. Тюль – 2419,50 грн.
 4. Всього використано: 4174,50 грн.

Група «Золота рибка»:

 1. Споруди на майданчик – 14000 грн. 
 2. Всього використано: 14000 грн.

Група «Віночок»:

 1. Господарчі товари – 2564 грн.
 2. Канцелярія – 615 грн.
 3. Дитячі посібники – 12800 грн.
 4. Фарба – 475 грн. 
 5. Всього використано: 16454 грн.

Група «Ведмежатко»:

Ремонтні роботи:

 1. поклейка обоїв –  6226 грн.
 2. покриття пісочниці – 2344 грн.
 3. решітки на батареї – 1134 грн.
 4. фарбування дверей – 681 грн.
 5. стірка килимів – 755 грн.

Придбали:

 1. ролети – 3700 грн.
 2. тюль – 2500 грн.
 3. сітки москітні – 758 грн.
 4. посуд – 1580 грн.
 5. робочий інвентар – 426 грн.
 6. канцелярія – 166 грн.
 7. Всього використано: 20292 грн.

Група «Ясочка»:

На ремонт дитячого майданчика:

 1. деревозахисний засіб та пензлики для покриття споруд – 686 грн.
 2. фарба акрилова для розпису споруд – 501 грн.
 3. матеріали для перетяжки павільйону – 1046 грн.
 4. фарба, пензлики, мішки для сміття для роботи в павільйоні – 1046 грн.
 5. лавочки, заборчик в павільйон, захист на споруду з гіркою – 2400 грн.

На ремонт групи:

 1. тюль – 4991 грн.
 2. килим в роздягальню – 1000 грн.
 3. шпалери в роздягальню – 1060 грн.
 4. прання килимів – 645 грн.
 5. канцелярські товари – 235 грн.
 6. арматура для зливних бачків – 200 грн.
 7. матеріали в кімнату запасного виходу – 601 грн.
 8. захисні маски – 150 грн.
 9. інвентар для групи ( швабри, віник, совок, тримач для рушників, миска, відра, лоток, ніж…) – 756 грн.
 10. тримач для паперових рушників, паперові рушники – 500 грн.
 11. Всього використано: 17217 грн.

Група «Каченятко»:

На групу:

 1. Іграшки – 6500 грн.
 2. спаювання труби у спальній кімнаті – 1200 грн.
 3. цементування труби у спальній кімнаті – 300 грн.
 4. килимки – 150 грн.
 5. тримач для паперових рушників – 90 грн.
 6. лотки – 70 грн.
 7. канцтовари – 180 грн.
 8. відра – 295 грн.
 9. тюль у групову кімнату – 2713 грн.
 10. бахіли, захисні маски – 155,60 грн.

Ремонт в кімнаті запасний вихід:

 1. відкоси – 230 грн.
 2. фарба – 264,50 грн.

Ремонт дитячого майданчика:

 1. фарбування майданчику – 785 грн.
 2. будматеріали – 130 грн.
 3. Всього використано: 13063 грн.

Група «Світлячок»

На групу:

 1. канцтовари – 984 грн.
 2. іграшки – 1735 грн.
 3. посуд – 1246 грн.
 4. побутові товари – 2815 грн.
 5. побутова хімія – 3455 грн.

На дитячий майданчик:

 1. пісок – 250 грн.
 2. відсів – 300 грн.
 3. фарба – 909 грн.
 4. Всього використано: 11644 грн.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду закладу. Коридор, холи поступово поповнюються новими меблями. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ЗДО.

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:

- негайне перекриття покрівлі закладу;
- перефарбування фасаду закладу.;
- ремонт сходів на вулиці;
- капітальний ремонт овочесховища;
- встановлення протипожежної сигналізації;
- капітальний ремонт пральні;
- ремонт музичної зали;
- капітальний ремонт тіньових навісів на ігрових майданчиках;
- ремонт асфальтового покриття;
- заміна лінолеуму у деяких групах та кабінетах;
- закупівля посуду з нержавіючої сталі на групи та харчоблок;
- заміна лав у музичній залі.

Зрозуміло, я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви: - спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.
Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі, створюють затишок та комфорт для дітей в групах.
Наш заклад користується попитом серед батьків. Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання – створення умов для виховання та оздоровлення наших дітей.
Подальший розвиток ЗДО можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.
Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, весело й щасливо жити.
Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами. Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей, батьків, можна тільки там, де всі відчувають свою приналежність до найвищої справи на Землі – формування Людини.
Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-директор» до вирішення усіх питань навчально-виховного процесу та уселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є активним і відповідальним співучасником цієї системи.
У зв'язку з складанням річного плану роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік, прохання до всіх присутніх надати свої пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу, покращення освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей, умов праці та відпочинку працівників закладу.
Від імені всього нашого колективу, я, як директор ЗДО № 10, хочу подякувати батькам, які небайдужі до життя нашого дитячого садка та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах, щодо його покращення, а також хочу завірити, що й надалі в закладі буде проводитись робота щодо забезпечення належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.
Також від душі вдячна відділу освіти, Переяславській міській раді за ту увагу і турботу про дітей, за знаходження і можливості.
За підсумками роботи колективу упродовж навчального року хочу зазначити, що поставлені завдання в цілому майже виконано, якщо не враховувати час карантину.
Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу!
Ми всі з вами знаємо, що кожна людина має велике щастя народитися генієм і бути дитиною, але далеко не кожній випадає можливість виявити зрілу мудрість, досягнувши старості. Люди завжди мріяли про довголіття, але досі не завжди усвідомлюють, що секрет щасливої старості значною мірою залежить саме від перших років їхнього життя.
І щоб дошкільна ланка посіла належне місце у системі неперервної освіти й стала її міцним фундаментом, нам всім необхідно консолідувати зусилля і батьків, і працівників закладу дошкільної освіти, і відповідно структур законодавчої і виконавчої влади всіх рівнів з метою розв’язання назрілих проблем.
Я вірю у світлі та радісні зміни і покладаю добрі надії. А надія і віра завжди доброзичливі до тих, хто наполегливий у справах і сміливий у помилках.
Нашим завданням було і залишається головне: створювати умови для того, щоб дитинство наших малюків було справді щасливим, щоб відчуття захищеності, тепла і любові наші дошкільнята пронесли через усе життя.
Тому ми зі своїм колективом робимо все, задля того, щоб наш заклад був динамічним, позитивним простором, мета якого полягає в оптимізації розвивального потенціалу дітей.