Sep
20
2017

ЗВІТ  КЕРІВНИКА  ЗА  2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

 

Підготувала

директор ЗДО № 10 «Любавонька»

Томенко Л.М.

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

 

Шановні присутні!

 

Ось і закінчився ще один рік. Для всіх нас він був дуже вдалим, плідним і ефективним. Ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу нашого закладу, оцінити діяльність директора на посаді.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітувати перед Вами, шановні колеги та батьківська громадськість, про свою діяльність як керівника ЗДО № 10 «Любавонька».

Як директор, у своїй діяльності я керувалась Статутом дошкільного навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ЗДО.

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

 

Загальні відомості про функціонування закладу дошкільної освіти.

ЗДО здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення Національної Доктрини розвитку освіти України в ХХ1ст»,Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту ЗДО, нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні, інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році» та інших нормативних документів МОН України, а також висновків аналізу за 2017-2018 навчальний рік .

Провідним мотивом ЗДО в 2017-2018н.р.став пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які допомогли ЗДО реальноздійснювати реформу своєї діяльності, знайти власне обличчя та статус, певний стиль роботи.

 

Пріоритетні напрямки діяльності (завдання, що вирішувались)

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи, а саме:

1. Удосконалити роботу щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі, розвивати творчі здібності дошкільнят через співтворчість дитини і вихователя.

2. Залучати дітей до української національної обрядовості, формування уявлення про національне мистецтво, виховувати патріотизм до своєї Батьківщини.

3. Збереження наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку шляхом взаємодії зі школою.

4. Створити умови для збереження та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напряму.

 

Зміст навчально-виховного процесу в ДНЗ визначався Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та освітньою Програмою для дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина»

Мережа груп ЗДО № 10 станом на 01.09.2018 складає 14 груп. Серед яких:

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

14

 

ранній вік

3

 

дошкільний ві

11

3.

Режим роботи групп:

 
 

12 годин

14

4.

Проектна потужність

320

5.

Кількість вихованців

420

6.

Відсоток наповнюваності закладу

135%

 

Кількість працівників усього

68

 

педагогічний персонал

35

 

обслуговуючий персонал

33

У 2017/18 році 105 вихованців отримали дошкільну освіту і підуть до школи. Упродовж 2017/2018 навчального року заклад дошкільної освіти відвідувало в середньому 290 дітей.

Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону «Про дошкільну освіту». Графік роботи груп дає можливість задовольнити запити батьків.

 

Аналіз кадрового забезпечення

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу.

Так, станом на 01.08.2018 р. у дошкільному закладі працювало 35 педагогів.

 1

2

 

3

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Отже, в цілому робота колективу ЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в закладі були проведені масові (педради, педагогічні години, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

 

Виконання плану курсової підготовки, результати атестації педагогічних працівників

Педагоги закладу, усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти постійно намагаються підвищувати свій професійний рівень через проходження курсової підготовки, самоосвіту, прийняття активної участі в різноманітних методичних заходах ЗДО та міста. Так курсову підготовку при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» пройшли в цьому навчальному році вихователі Корж С.А, Слива О.А., Данько А.В., Гігійчук О.Г., музичний керівник Романенко Н.П., вчитель-логопед Ткаченко Т.С.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. З метою підвищення якості дошкільної освіти, стимулювання творчого потенціалу педагогічних працівників, активізації та удосконалення освітньої діяльності в ЗДО запроваджено рейтингову систему оцінювання ефективності роботи.

Педагоги усвідомлюють, які високі вимоги ставляться сьогодні щодо професіоналізму сучасного педагога, тому вони намагаються постійно підвищувати свій професійний рівень.

В 2017-2018 навчальному році було атестовано 11 педагогів закладу.

За результатами атестації Вербі О.Г., Бондарєвій Т.В., Гопанчук О.М., Шаблієнко Г.І. встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «Вихователь-методист». Калініченко Н.П. та Боярин Н.М. встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоїли звання «Вихователь-методист».

Панферовій Т.Г., Литвин Н.М. – встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Романенко Н.В. присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; Косяченко Ю.Р. – присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» та Боярин Н.П. – встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу є робота зі зверненнями громадян.

Робота зі зверненнями громадян в ЗДО № 10 ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Протягом 2017/2018 н.р. до директора закладу не було жодного письмового звернення.

Кількість звернень за змістом питань склала:

Зміст питання

Кількість

1.

Влаштування дітей в заклад

27

2.

Поліпшення матеріально-технічної бази. Ремонтні роботи.

2

3.

Організація харчування

1

4

Інші (працевлаштування, роз’яснення щодо реєстрації дитини в міськвно на вступ до закладу дошкільної освіти, тощо)

36

5

Всього: 65 звернень

Усі порушені питання вирішені.

 

Участь педагогів у міських формах методичної роботи, самоосвітня діяльність педагогів

 

        Удосконалення роботи щодо створення предметно – ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі; розвиток творчих здібностей дошкільнят через співтворчість дитини і вихователя;

-         Залучення дітей до української національної обрядовості, формування уявлення про національне мистецтво, виховання патріотизму до своєї Батьківщини;

-         Забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку шляхом взаємодії зі школою;

-         Створення умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо – розвивального напряму.

Методична робота в закладі дошкільної освіти набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів. Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна ди- наміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

 

 

Протягом навчального року були проведені педагогічні ради:

·        «Проблеми, пошуки, знахідки»(настановча),

·        «Дитинство - це гра, гра – це дитинство»,

·        «Шляхи вдосконалення національно-патріотичного виховання дошкільників в контексті «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді»,

·        «Партнерська співпраця між колективами ЗОШ та ДНЗ щодо підготовки дошкільників до навчання в школі»,

·        «Проблеми, підсумки, реалії» (підсумкова).

 

Проведено семінари-практикуми для вихователів:

 

·        «Організація ігрової діяльності в умовах сучасної дошкільної освіти»(воркшоп),

·        «Особливості виховання патріотизму у дошкільників»,

·        Наступність у роботі дошкільного закладу і школи як умова забезпечення особистісно – виховного процесу».

Підвищенню фахової майстерності педагогів сприяли методичні об’єднання, які було проведено згідно плану методичного кабінету міського відділу освіти:

- для вихователів, які мають вищу кваліфікаційну категорію та звання «Вихователь-методист», для завідуючих та вихователів-методистів вихователі Бондарєва Т.В. і Білогруд О.Г. провели методоб’єднання на тему: «Екологічне виховання як фактор формування екологічної культури особистості»;

- Луценко Л.М. та Сасюк С.В. ділилися досвідом з вихователями по темі: «Розвиток емоційної сфери дошкільників через спільну з педагогами діяльність»;

- для музичних керівників Романенко Н.П. показала театралізоване дійство   «В країні емоцій», що відповідало темі методооб’єднання «Здоров’язбережувальні технології, емоційний вплив засобів музики на дитину»;

- старша медична сестра Спепаненко О.П. на методичному об’єднання для медичних сестер розповіла про профілактику харчових отруєнь у дітей дошкільного віку.

Було проведено майстер-класи для педагогів інших дошкільних закладів:

·        «Майстерність створення виробів із паперової лози» - вихователь Слива О.А.,

·        Дивовижні малюнки на пташиному пір’ї» - вихователь Снітка М.М.

 

Педагогічна майстерня для педагогів на тему: «Вплив творів мистецтва на гуманітарно-естетичний розвиток дітей (інноваційні технології по впровадженню нетрадиційних методів зображувальної діяльності в роботі з дошкільниками)» була проведена вихователем Шаблієнко Г.І.

На засіданні школи передового педагогічного досвіду вихователь Осадча В.М. ділилася з колегами досвідом роботи з використання ігор та вправ на розвиток пізнавальної сфери дошкільників.

Для підвищення фахової майстерності для молодих педагогів були заплановані та проведені наступні заходи:

·        Індивідуальні консультації,щодо складання планів,

·        Консультація «Інноваційні підходи до розвитку ігрової взаємодії дітей старшого дошкільного віку за освітньою лінією «Гра дитини»,

·        Консультація «Розвиток логіко-математичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку»,

·        Бесіда «забезпечення безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку,

·        Індивідуальна консультація «Мнемотехніка: розучуємо скоромовки з радістю»,

·        Консультація «Стиль педагогічного спілкування»,

·        Консультація «Засоби стимулювання пізнавального інтересу дошкільників в процесі розвитку знань про довкілля»,

·        Індивідуальна консультація «Забезпечення готовності дошкільників до навчання в школі».

Згідно річного плану, протягом навчального року, працювали творчі пари та групи:

-         Вихователі: Середа О.В., Губрій І.В., Сапіташ О.М. по темі «Забезпечення і підвищення якості дошкільної освіти через створення комплексного методичного забезпечення освітнього процесу з використанням ІКТ

-         Вихователі: Матієнко Т.В., Романенко Н.В., Верба О.Г., Гігійчук О.Г., Боярин Н.М., Чабаненко О.С., Данько А.В., Киришун О.В. по темі: «Музейна педагогіка»

В кінці навчального року в ЗДО було здійснено моніторинг знань, умінь, навичок дітей всіх вікових груп. Головна мета контролю та оцінки досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж року. Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.

 

 

ЛОГОПАТИ

Для забезпечення ефективності усунення різних порушень усної мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку дошкільників протягом 2017-2018 н.р. у ЗДО №10 продовжував роботу логопедичний кабінет з кількістю 64 дитини . За результатами проведеної роботи, встановлено, що вчителем-логопедом Ткаченко Т.С. ведеться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи. Педагог створила необхідні умови для проведення освітньо-виховного процесу на належному рівні. Логопедичний кабінет забезпечений в достатній мірі інструктивно-методичними матеріалами; обов’язковим спеціальним обладнанням, що сприяє досягненню позитивних результатів по виправленню та покращенню мови; в наявності є необхідна кількість розробок занять, консультацій для роботи з дітьми, батьками та педагогами. Аналізуючи роботу вчителя – логопеда Ткаченко Т.С. слід відмітити, що педагог професійно грамотно здійснює діагностичну діяльність - вивчає анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснює обстеження мовлення, складає індивідуальні корекційно – компенсаторні плани роботи з кожною дитиною.

Впродовж 2017-2018 року діти які мали мовленнєві вади, були охоплені корекційно-логопедичною роботою. Загалом кількість дітей складає 64 особи.

З дітьми в яких виявлено недорозвинення мовлення, проведено поглиблене обстеження з метою уточнити діагнози та вибір навчальних способів формування відсутніх звуків.

На кожну дитину була заведена картка мовленнєвого розвитку , згідно з якою складався план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення, психічних процесів, дрібної моторики м'язів пальців рук та загальної моторики.   Єдиний перспективний план корекційної роботи складався на весь період навчання.

Впродовж року проводилися індивідуальні та підгрупові заняття з навчання правильної артикуляції звуків, та розвитку фонематичних процесів.

Важливо було навчити дітей застосовувати мовні вміння в повсякденному спілкуванні та нових ситуаціях.

В деяких дітей, що мають достатньо розвинений рівень психофізичного розвитку, були сформовані звуки та надані консультації батькам по закріпленню даних звуків.

Для проведення корекційної роботи, логопедичний кабінет в достатній мірі устаткований навчально-дидактичними матеріалами та індивідуальними допоміжними засобами, а саме: логопедичні журнали, книги, логопедичні альбоми, роздавальний дидактичний матеріал.

Навчально-методичні посібники , які використовувалися в корекційній роботі - це Тарасун В.В. "Навчально-методичний посібник вчителя-логопеда", Тарасун В.В. "Логодидактика"; Людмила Федорович "Формування правильної вимови у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку", Л.Федорович "Конспекти логопедичних занять";  Рібцен Ю.В. "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 5-го року життя"; Трофименко Л.І. "Діагностика та корекція загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку".

Протягом року проводилися зустрічі з батьками, індивідуальні консультації, також надавалися рекомендації та поради.

Загалом до школи піде з виправленим мовленням 48 дітей.

Із значним покращенням 16 дітей.

АНАЛІЗ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Упродовж 2017/2018 навчального року робота психологічної служби ЗДО № 10 проводилась згідно річного плану, а також за власними висновками на підставі психодіагностичних досліджень. Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

Практичний психолог Щербак А.В. тісно працювала з вихователем-методистом та вчителем-логопедом закладу. Питання профілактичної, корекційної та превентивної роботи вирішувались спільно, було проведено багато сумісних консультацій з батьками з різних проблемних питань. Протягом 2017 – 2018 навчального року психологічна служба закладу працювала над реалізацією пріоритетних напрямків:

• Психологічна допомога малюкам, які вперше прибули до дитячого навчального закладу в адаптації до нового середовища.

• Робота з дітьми які перебувають в складних життєвих обставинах, дітьми групи «ризику».

• Виявлення готовності дітей 6-го року життя до навчання у школі.

• Розвиток соціально - емоційної сфери дітей.

• Оптимізація навчально-виховного процесу, поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі.

Протягом вересня, жовтня практичним психологом ЗДО проводилось спостереження за дітьми з метою:

• вивчення рівня проходження адаптаційного періоду у дітей в новостворених групах;

• виявлення порушень емоційно - афективної сфери дитини.

Спостереження проводилось під час режимних моментів, занять в групі, спортивно-музичних розваг, святкових ранків, прогулянки, тощо, та супроводжувалось бесідами з батьками, педагогами.

Аналіз діяльності в новостворених групах під час адаптаційного періоду дітей показав, що педагоги вміло володіють колективом дітей, вдало підбирають методи і прийоми для залучення неконтактних дітей в колектив однолітків. Забезпечують емоційний комфорт кожній дитині протягом дня, в різних режимних моментах.

Психологічна просвіта батьків та педагогів спрямована на залучення дорослих і дітей до психологічних знань. Просвітницька діяльність здійснювалась в різноманітних формах таких як: лекція, бесіда, семінари, тощо.

Протягом 2017 – 2018 н. р. адміністрація закладу та практичний психолог тісно співпрацювали з соціальними службами, службою у справах неповнолiтнiх по виявленню дітей, які перебувають в складних умовах проживання. Постійно ведеться спостереження та корекційна робота з дітьми, які перебувають в складних умовах проживання.

У 2017-2018 н.авчальному році проводилася психодіагностична робота з дітьми середніх та старших груп.

1. Діагностика емоційно-вольової сфери (методика «Будиночок»

     Гуткіна С.А.)

2. Дослідження особливостей мислення:

«Четвертий зайвий»

«Класифікація»

«Розрізні картинки»

3. Дослідження розвитку сприймання:

«Які предмети сховані в малюнках?»

«Чого не вистачає на цих малюнках?»

«Здогадайтеся, хто це?»

4. Дослідження мовлення:

«10 слів» ( О.Р. Лурія)

«Що зникло?»

5. Дослідження уваги»:

«Знайди і викресли»

«Простав знаки»

6. Дослідження уяви:

«Придумай гру»

«Вигадати розповідь»

7. Вивчення емоційного стану дітей за О. Кучеровою.

8. Діагностична робота з гіперактивними, імпульсивними, тривожними дітьми.

9. Психологічна готовність до школи. (Методика Керна-Ірасека.)

10. Дослідження настрою (А.М. Лутошкін) тощо.

 

Консультативна робота:

1.     «Шляхи допомоги дитині в адаптації»

2.     «Як працювати з емоційно-збудливою дитиною?» (Для вихователів.)

3.     «Значення ігрового середовища у формуванні життєвої компетентності» (Для батьків.)

4.     «Як стимулювати гарну поведінку?» (Для вихователів.)

5.     «Чи готова дитина до школи?» (Для батьків.)

$6.     Консультація з сім’ями учасників АТО та переселенців із зони АТО.

 

Корекційна та розвивальна робота.

 

1.     Групова корекційна програма на тему: «Країною творчості і фантазії».

2.     Індивідуальне заняття з використанням піскової терапії:

«Загадковий пісочний круг»

«Морське дно»

«Незвичайні сліди» тощо.

3.     Індивідуальне заняття на розвиток емоційно-вольової сфери:

«Живі кольори»,

«Мудра сова»,

«Щасливі предмети» тощо.

 

Психологічна просвіта.

1.       Участь у семінарі для вихователів на тему: «Організація ігрової діяльності» . Гра «Емоційні відмітки».

2.       Проведення семінару для вихователів на тему: «Толерантне спілкування».

3.       Виступ на семінарі для вихователів на тему: «Наступність в роботі психолога служити дошкільному закладу і школі».

4.       Виступ на підсумковій педраді на тему: «Психологічна готовність дітей до школи. Порівняльна діагностика дітей старших груп».

5.       Участь у методоб’єднанні для завідуючих та методистів.

       Проведення гри : «Ваші емоції».

У навчальному році була проведена робота по проблемі психологічної готовності до навчання у школі. Готовність дітей до навчання у школі визначалася за допомогою комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального рівня, емоційно- вольової готовності та вміння дитини орієнтуватися на зразок, сенсомоторної координації й тонкої моторики. Робота педагогічного колективу забезпечила високі показники готовності дітей до навчання в школі.

За допомогою діагностичної роботи та спостереження за дітьми було виявлено 81-82% дошкільників, які мають високий рівень готовності дітей до школи.

В старшій групі «Казка», на належному рівні знаходиться розвиток слухової пам’яті як короткотривалої так і довготривалої:

Діти вміють складати розповіді з елементами опису, добре збагачений словниковий запас дітей словами-іменниками, означеннями, дієсловами.

Вміють слухати та діяти за словесною інструкцією дорослого.

Також хочеться відмітити в цій групі вміння уявляти та фантазувати.

На високому рівні розвинена увага, уява, сприйняття та логічне мислення

В старшій групі «Калинка» діти добре орієнтуються у розташуванні предметів у просторі. Вміють обстежувати їх, знаходять спільне та відмінне, групують за ознаками.

На високому рівні розвиток сенсомоторики мислення та уваги.

Словниковий запас відповідає віку дітей.

В старшій групі «Полуничка» в дітей добре розвинені навички збільшення обсягу пам’яті, розвиток творчих здібностей, вольова сфера.

Дошкільники вміють аналізувати різні явища і події, зіставляти їх , узагальнювати, робити висновки.

(Але хочеться додати те, що на початку навчального року дітки швидко стомлювалися в процесі виконання завдань, допускали помилки).

 

Високий рівень розвитку дітей старших груп.                

                            Вересень 2017 року

4

 

Середній рівень розвитку дітей старших груп.          

                          Вересень 2017 року

5

Низький рівень розвитку дітей старших груп.              

                                      Вересень 2017 року

6

 

Високий рівень розвитку дітей старших             груп.                    

Травень 2018 року

7

Високий рівень розвитку дітей старших груп.                     Травень 2018 року

8

 

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

 

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

 

Гурткова робота в ЗДО набуває дедалі більшої популярності, стаючи невід’ємною частиною освітнього процесу. Організація додаткових послуг дала змогу підвищити статус та зміцнити позитивний імідж закладу. Цьому сприяє професійний рівень педагогів, які надають ДОП, а саме:

Богуш О.М.,

Слободенюк Ю.В.

Платні послуги надаються у8 групах.

Охоплено ДОП – 238 дітей.

 

ХАРЧУВАННЯ

 

Організація харчування дітей у ЗДО № 10 здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі - Інструкція з організації харчування), враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об'єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальних осіб за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані. При складанні меню харчування було враховано:

- вікові групи (раннього віку; дошкільного віку);

- тип дошкільного закладу (заклад комбінованого типу);

- режим харчування (3-х разове).

Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти харчування в спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів.Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати за харчування дітей, вона становить 60% від вартості харчування однієї дитини на день.

Питання організації харчування дітей в закладі знаходиться на постійному контролі з боку директора, медичної сестри, розглядалось на нарадах при директору закладу, виробничих нарадах, батьківських зборах.

Пільговим харчуванням в 2017/2018 н.р. було охоплено 75 дітей, серед них:

- 30 дітям розмір плати за харчування зменшено на 50%;

- 34 дитини звільнені від сплати за харчування

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Захворюваність та відвідування

Пріоритетними у 2017/2018 навчальному році були і залишаються здоров’я зберігаючі аспекти. Удосконаленню системи фізичного виховання в закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 77% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 138-158 уд/хв.

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до груп здоров'я й фізкультурних груп. Діти І та ІІ групи здоров’я займаються по основній програмі та виконують нормативи згідно з вимогами програми «Дитина», для дітей ІІІ групи здоров’я передбачено полегшення навантаження.

Медичне обслуговування в ЗДО здійснювалось протягом року лікарем-педіатром Колісник Л.О. та медичною сестрою Степаненко О.П. Планові лікарські огляди проводились чітко за графіком: у групі для дітей раннього віку – один раз на місяць, у дошкільних групах – один раз на квартал. Результати обстеження дітей доводились до відома батьків.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Упродовж навчального року педагогами враховувався стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підбору рухливих ігор, ігор – естафет.

Медичний кабінет оснащено відповідно до «Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу» затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 та нормативних вимог.

Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою.

Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ЗДО та медичних працівників на 2017/2018 н.р. залишається зниження показників захворюваності в ЗДО, зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберегаючої компетентності дошкільників.

З 1 червня дошкільний навчальний заклад працює за літнім режимом роботи. У затвердженому плані роботи на літній оздоровчий період передбачено проведення оздоровчих заходів:

- повітряні та сонячні ванни, водні процедури;

- різні види спортивних, розважальних заходів, екскурсій, туристичних

   походів за межі закладу;

- до раціону харчування дітей обов'язково включені свіжі овочі,

   фрукти. Вартість харчування з 01.06.2018 на літній період збільшено

   на 10%.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

Ще одним з головних напрямків в роботі директора є укріплення матеріально-технічної бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.

ЗДО № 10 – це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Адміністрація ЗДО разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти.

Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги. Разом з завгоспом ЗДО Гріненко М.М. постійно працюємо над розвитком матеріально-технічної бази ЗДО.

Повноцінно функціонує музична та спортивна зала для свят, розваг, занять з фізкультури, музики; обладнано методичний кабінет, медичний кабінет, кабінет вчителя-логопеда, практичного психолога.

Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками.

У нашому закладі велика увага приділяється збереженню і зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні.

Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального закладу є і буде першочерговим.

Корисним внеском для дошкільного закладу були доброчинні внески батьків, які насамперед спрямовувалися на покращення матеріальної бази, санітарно-гігієнічних умов, естетичне оформлення приміщень, які надходили у вигляді товарів і робіт.

За період з 01.09.2017 року до 01.08.2018 року оприбутковані матеріальні цінності:

 

За кошти фізичних осіб придбано для ЗДО:

1.     Миючі засоби – 8222 грн. 30 коп.

2.     Канцтовари – 3403 грн. 75 коп.

3.     Посуда на харчоблок – 612 грн.

4.     Ваги на харчоблок (3 шт.) – 2139 грн.

5.     Закаточні кришки на харчоблок (1000 шт.) – 600 грн.

6.     Шафа у кабінет діловода – 5200 грн.

7.     Стіл діловоду – 1400 грн.

8.     Доплата за м’які куточки – 3750 грн.

9.     Лінолеум, плінтуса – 16880 грн.

10.    За роботу (укладання лінолеуму) – 3500 грн.

11.     Лампочки (100 шт.) – 570 грн.

12. Господарські матеріали: ( шнур для білизни; рятівник для троянд; замок навісний; волосінь, бензин, масло для косарки; круг по металу; дюбеля; з’єднувальна планка; клей; фарба водоемульсійна, фарба-колір, валік, лак-морілка …) – 2098 грн.

13.  Килимові доріжки (коридор) - 5820 грн.

14.  Килимова доріжка у кабінет діловода – 1400 грн

Всього: 55594 грн

 

 

 За рахунок коштів фізичних осіб, які надійшли до груп:

 

Група «Ромашка»

1.Ремонт павільйону – 9895 грн.

2. Вхідні двері – 4664 грн.

3. Шпалера, кран, матрац (1шт) – 863грн.

Група «Полуничка»

1.     Заміна лінолеуму у груповій кімнаті – 13400 грн.

2.     Сантехніка – 145 грн.

3.     Прання килимів – 600 грн.

4.     Ремонт майданчика – 1652 грн.

5.     Іграшки – 1334 грн.

Група «Казка»

1.     Фарба - 1119 грн.

2.     Матраци – 2852 грн.

3.     Жалюзі – 2600грн.

4.     Перетяжка м’якого куточка – 850 грн.

5.     Труби залізні на парканчик – 937 грн.

6.     На майданчик: машину, 2 лавки, столик – 9300 грн.

7.     Корзини для іграшок - 892 грн.

8.     Іграшки - 1134 грн.

9.     Машина-маніпулятор - 500 грн.

10.   Килимок - 3450 грн.

11.   Прання килима - 97 грн.

12.   Ручки на шкафи - 48 грн.

13.   Рушники - 1440 грн.

Група «Світлячок»

1.     Жалюзі (2шт) – 3000 грн.

2.   Методична література , книги дитячі, ремонт павільйону – 6360 грн.

Група «Калинка»

1.     Ролети на вікна – 2600грн.

2.     Ліжко (1шт) -3500 грн.

3.     Столи дитячі (10 шт) – 6820грн.

4.     Дитячі меблі (ігрові) – 4300 грн.

5.     Ширма для театру – 1300 грн.

6.     Тюль – 3300 грн.

7.     Вхідні двері – 4397 грн.

Група «Зернятко»

1.     Миючі засоби, фарба – 2600 грн.

2.     Дошки – 600 грн.

3.     Автобус на майданчик – 9000 грн.

Група «Каченятко»

1.     Сантехніка – 900 грн.

2.     Прання килимів – 700 грн.

3.     Ремонт автобуса на майданчику – 400 грн.

4.     Дитячі ігри – 1500 грн.

5.     Тюль – 2500 грн.

Група «Ведмежатко»

1.     Шафи для рушничків – 3750 грн.

2.     Іграшкові меблі «Магазин», «Лікарня» - 4000 грн.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду закладу. Коридор, холи поступово поповнюються новими меблями. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ЗДО.

 

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:

 

-         заміна каналізаційної системи у підвальному приміщені;

-         перекриття покрівлі закладу;

-         перефарбування фасаду закладу.

Зрозуміло, я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви: - спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі, створювати затишок та комфорт для дітей в групах.

Наш заклад користується попитом серед батьків.Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання – створення умов для виховання та оздоровлення наших дітей.

Подальший розвиток ЗДО можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами. Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей,батьків, можна тільки там, де всі відчувають свою приналежність до найвищої справи на Землі – формування Людини.

Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-директор» до вирішення усіх питань навчально-виховного процесу та уселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є активним і відповідальним співучасником цієї системи.

І наприкінці хочу знову нагадати мою улюблену цитату А.С. Макаренка «Виховуючи дітей, нинішні батьки виховують майбутню історію нашої країни, а значить і історію світу. Наші діти - це наша старість. Правильне виховання - це наша щаслива старість, погане виховання - це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми».

Ці слова є провідним поводирем і орієнтиром на кожен завтрашній день для мене, як педагога, як керівника та для всіх моїх колег, котрі не зосталися байдужими до проблем розвитку, навчання, виховання і оздоровлення наших дітей.

У зв'язку з складанням річного плану роботи закладу на 2018-2019 навчальний рік, прохання до всіх присутніх надати свої пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу, покращення освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей, умов праці та відпочинку працівників закладу.

Від імені всього нашого колективу, я, як директор ЗДО № 10, хочу подякувати батькам, які небайдужі до життя нашого закладу та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах, щодо його покращення, а також хочу завірити, що й надалі в закладі буде проводитись робота щодо забезпечення належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

Також від душі вдячна відділу освіти за ту увагу і турботу про дітей, за знаходження і можливості.

 

 

 

 

Фінансування ДНЗ № 10 «Любавонька» у 2017 році.

 

Кошти з бюджету міста

№ п/п

Виділено

На які потреби

Сума

1.

165503 грн.

Встановлено паркан на фасадній стороні закладу 94,5 м. та реставровано вхідні східці.

165503 грн.

2.

7300 грн.

Закуплено тканину та фурнітуру на пошиття 15 дитячих платтів.

7300 грн.

Оснащення матеріально-технічної бази ДНЗ

фізичними особами.

№ п/п

Виділено

На які потреби

Сума

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 3.

  

   4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.

 Закуплено:

 3160 грн.

 Придбано кольоровий принтер EPSON L383.

 3160 грн.

 1844 грн.

Утюги – 3 шт.

 1844 грн.

1000 грн.

Болгарка – 1 шт.

1000 грн.

1250 грн.

Поливочний шланг з пістолетом – 50 м.

1250 грн.

11600 грн.

Плита 2-х камфорна електрична – 1 шт.

11600 грн.

7530 грн.

Конфорки на електроплити – 8 шт.

7530 грн.

5480 грн.

Столи роздаточні з нержаєйки –

2 шт.

5480 грн.

700 грн.

Стіл звичайний – 1 шт.

700 грн.

1500 грн.

Посуд на харчоблок

1500 грн.

4093 грн.

Миски, відра, тази, кришки закаточні.

4093 грн.

6419 грн.

Миючі засоби для харчоблоку, миття кабінетів, залів, коридорів.

6419 грн.

3565 грн.

Канцтовари для методиста, діловода, практичного психолога, завідуючої, вчителя-логопеда.

3565 грн.

14700 грн.

Шафи для роздягання у групу «Зернятко» – 30 шт.

14700 грн.

15314 грн.

Шафи для роздягання у групу «Ясочка» – 31 шт.

15314 грн.

12200 грн.

Шафи для роздягання у групу «Віночок» – 30 шт.

12200 грн.

18700 грн.

Ліжка 3-х ярусні у групу «Віночок» – 10 шт.

18700 грн.

6900 грн.

Ліжка 2-х ярусні у групу «Світлячок» – 3 шт.

6900 грн.

2100 грн.

Ліжко 2-х ярусне у групу «Калинка» – 1 шт.

2100 грн.

6000 грн.

Жалюзі у групу «Оленка» – 5 шт.

6000 грн.

2390 грн.

Жалюзі у групу «Золота рибка» – 2 шт.

2390 грн.

3800 грн.

Ролети на вікна у групу «Калинка» – 4 шт.

3800 грн.

400 грн.

Посуд у групу «Курчатко»

400 грн.

1200 грн.

Посуд у групу «Зернятко»

12000 грн.

673 грн.

Посуд у групу «Полуничка»

673 грн.

480 грн.

Посуд у групу «Золота рибка»

480 грн.

1400 грн.

Пилосос у групу «Віночок» – 1 шт.

1400 грн.

1360 грн.

Подушки у групу «Віночок» – 30 шт.

1360 грн.

664 грн.

Матраци у групу «Світлячок» – 4 шт.

664 грн.

5100 грн.

Килим у групу «Зернятко» – 1 шт.

5100 грн.

1520 грн.

Лавочки у групу «Зернятко» – 4 шт.

1520 грн.

486 грн.

Лавочки у групу «Ясочка» – 2 шт.

486 грн.

660 грн.

Стіл у групу «Полуничка» – 1 шт.

660 грн.

Відремонтовано:

 

6200 грн.

Ремонт роздягальної кімнати у групі «Зернятко».

6200 грн.

8310 грн.

Ремонт спальної кімнати у групі «Віночок».

8310 грн.

20000 грн.

Ремонт ігрової кімнати у групі «Ромашка».

20000 грн.

6930 грн.

Ремонт роздягальної кімнати у групі «Ясочка».

6930 грн.

4600 грн.

Заміна вхідних дверей у групу «Курчатко»

4600 грн.

3240 грн.

Заміна вхідних дверей у групі «Ведмежатко»

3240 грн.

4800 грн.

Зроблено ремонт вхідних східців зі сторони кабінету практичного психолога та діловода.

4800 грн.

Кошти на

сантехніку:

 

560 грн.

Група «Віночок»

560 грн.

760 грн.

Група «Ведмежатко»

760 грн.

100 грн.

Група «Золота рибка»

100 грн.

400 грн.

Група «Каченятко»

400 грн.

2600 грн.

Група «Ясочка»

2600 грн.

Встановлено на майданчиках;

 

7300 грн.

Автобус, лавочка, столики – група «Ведмежатко».

7300 грн.

14520 грн.

Автобус, столик, лавочка, дах над столиком – група «Каченятко».

14520 грн.

9000 грн.

Гірка, столик, стільці (5 шт.) – група «Калинка».

 

8000 грн.

Автобус, пісочниця – група «Світлячок».

8000 грн.

2146 грн.

Паркан – група «Ромашка».

2146 грн.

8000 грн.

Гірка група «Оленка».

8000 грн.

661 грн.

Паркан – група «Ведмежатко».

661 грн.

870 грн.

Пісочниця – група «Полуничка»

870 грн.

4800 грн.

Встановлено паркан з метало профілю 16,5 м. на господарчому дворі.

4800 грн.

Пошито:

 

3000 грн.

Спіднички – 15 шт.

3000 грн.

3000 грн.

Плаття дитячі в українському стилі – 15 шт.

3000 грн.

 За кошти спонсора Саулка Вячеслава Володимировича.

№ п/п

Виділено

На які потреби

Сума

1.

17000 грн.

Придбано плазменний телевізор НОМІ.

17000 грн.

2.

1700 грн.

Придбано принтер HP Lasserjet  P1102

1700 грн.