Дитячий садочок "Любавонька"

 

1-parents

     

1-spec

     

1-photo

     

1-food

zavitok

zavitok

 
Dec
6
2013

 Готуємось в садочок

 садок

 

ЕЛЕКТРОННА  РЕЄСТРАЦІЯ  ДІТЕЙ  2020  РОКУ  НАРОДЖЕННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  

за посиланням:   https://reg.isuo.org/preschools/view/id/44127

 

 

     Затверджено

    рішенням Переяслав-Хмельницької

   міської ради    

 від 14.11.2019 № 01-76-VII

 СТАТУТ 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 "Любавонька"   

Переяславської міської ради

 1. 1 Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 «Любавонька»» Переяславської міської ради створено на підставі рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради від 25.09.1992 року №143.
 2. 2 Юридична адреса закладу дошкільної освіти:

Київська область,

м.Переяслав,

вул.М.Грушевського, 55б

телефон 5-45-32

 1. 3 Засновник закладу дошкільної освіти – Переяславська міська рада. Засновник здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
 2. 4 Заклад дошкільної освіти №10 «Любавонька» в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від 12 березня 2003 року №305, іншими нормативно-правовими актами, ратифікованими в Україні відповідно чинного законодавства України, власним Статутом та програмно-методичною документацією, затвердженою та рекомендованою згідно чинних вимог.
 3. 5 Заклад дошкільної освіти має печатку і штамп власного зразка (абз.4 п.2 Постанови КМУ від 12.03.2003 №305).
 4. 6 Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку
 5. 7 Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
  1. 7.1реалізація державної політики в галузі освіти;
  2. 7.2збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоровя дитини;
  3. 7.3виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов, або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
  4. 7.4формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, нахилів, набуття нею соціального досвіду;
  5. 7.5забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
  6. 7.6здійснення соціально-педагогічного патронату сімї;
  7. 7.7надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків мовного розвитку дитини;
  8. 7.8формування умінь і навичок необхідних для навчання у школі.
  9. 8 Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
   1. 8.1реалізацію головних завдань дошкільної освіти визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
   2. 8.2забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
   3. 8.3дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
  10. 9 Принципами діяльності закладу є:
   1. 9.1доступність для кожного громадянина освітньої діяльності, що надаються системою дошкільної освіти;
   2. 9.2рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
   3. 9.3єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;
   4. 9.4єдність виховних впливів сім’ї і закладу дошкільної освіти;
   5. 9.5наступність і перспективність між дошкільною та початковою школою;
   6. 9.6особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;
   7. 9.7демократизація та гуманізація педагогічного процесу;
   8. 9.8відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку.
  11. 10Заклад дошкільної освіти має право:
   1. 10.1 визначати форми і засоби організації освітнього процесу ;
   2. 10.2 організовувати раз у п’ять років підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників;
   3. 10.3 бути розпорядником рухомого та нерухомого майна згідно з чинним законодавством та цим Статутом;
   4. 10.4 отримувати кошти, матеріальні цінності від розпорядників бюджетних коштів, організацій, юридичних, фізичних осіб, батьків закладу, передбачених нормативно-правовими нормами України;
   5. 10.5 впроваджувати освітню діяльність платних послуг та самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на платні послуги згідно з чинним законодавством та цим Статутом;
   6. 10.6 відкривати чергові, різновікові та прогулянкові групи.                

2.Комплектування закладу дошкільної освіти

2.1 Порядок комплектування закладу дошкільної освіти визначається відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримування дітей у закладах з урахуванням побажань батьків, або осіб які їх замінюють.

2.2 заклад дошкільної освіти розрахований на 320 місць.

2.3 У закладі дошкільної освіти функціонує 14 груп.

2.4 Групи комплектуються за віковими ознаками:

       одновікові, різновікові.

2.5 У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку з денним перебуванням та чергові групи у вечірні години.

2.6 Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється директором протягом календарного року на підставі:

         2.6 1 заяви батьків, або осіб, які їх замінюють;

         2.6.2 медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря,   що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

         2.6.3 довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

         2.6.4 свідоцтва про народження.

2.7 Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти, директор зобов’язаний ознайомити батьків, або осіб, що їх замінюють, із Статутом закладу дошкільної освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.8 Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється з 1 вересня поточного року, формування новостворених груп здійснюється до 1 червня.

2.9 Діти 6 років, які ідуть до школи з 1 вересня, мають право відвідувати заклад дошкільної освіти до кінця оздоровчого періоду.

2.10 За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти у разі:

           2.10.1 її хвороби;

           2.10.2 карантину;

           2.10.3 перебування на домашньому режимі;

           2.10.4 санаторного лікування;

           2.10.5 на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

           2.10.6 у літній оздоровчий період (75 днів).

2.11 Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти може  здійснюватись:

           2.11.1 за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

2.11.2 на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу абз.3 п.12 Постанови КМУ від 12.03.2003 №305.

2.11.3 у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють , плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.12 Адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана письмово, із зазначенням причин, повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менш, як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу дошкільної освіти.

2.13 За бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють у закладі дошкільної освіти дитина може перебувати протягом дня або короткотривалого перебування в групах загального розвитку. Забезпечити з 01.09.2010 року 100% охоплення дітей 5-річного віку дошкільним вихованням. Дітей, які з певних причин не можуть відвідувати дошкільну установу, охопити соціально-педагогічним патронатом.

3.Режим роботи закладу дошкільної освіти

3.1 Режим роботи закладу дошкільної освіти, тривалість перебування в ньому дітей встановлюється його Засновником відповідно до законодавства України за погодженням відділу освіти, регулюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.2 Заклад дошкільної освіти працює за пятиденним робочим тижнем, має групи з 12-ти годинним режимом перебування дітей. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні. Скорочені дні – згідно рекомендацій загальнодержавних та Засновника.

3.3 Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти:

3.3.1 для груп з 12-ти годинним режимом перебування дітей з 7.00 до 19.00 годин;

        3.3.2 для чергових груп з 18.00 до 19.00 годин.

            

4. Організація освітнього процесу

     4.1 Навчальний рік у закладі дошкільної освіти розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

     4.2 Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

     4.3 План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу дошкільної освіти і погоджується  відділом освіти Переяславської міської ради. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Держпродспоживслужбою.

4.4 У закладі дошкільної освіти №10 «Любавонька» комбінованого типу визначена українська мова навчання і виховання дітей.

       4.5 Заклад дошкільної освіти організовує освітній процес за пізнавальним напрямом.

       4.6 Заклад дошкільної освіти надає корекційно-профілактичні послуги для дітей з вадами мови.

4.7 Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється згідно програми «Дитина», «Гуманітарно-естетичного напряму», парціальних програм, рекомендованих листом МОН України від 16.06.2016 року №1/9-315, та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». З 01.09.2012 року освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти .

4.8 Заклад дошкільної освіти надає додаткові освітні послуги: хореографія, вивчення англійської мови.

       4.9 Введення додаткових освітніх послуг відбувається лише за згодою  батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють на основі заяв батьків у межах гранично допустимого навантаження на дитину.

4.10 Для надання додаткових освітніх послуг керівник закладу дошкільної оформляє наказ по закладу дошкільної освіти про організацію додаткових освітніх послуг у закладі дошкільної освіти.

4.11 Дозволити приймати різноманітні театри, цирк, планетарій, які узгоджені з відділом освіти Переяславської міської ради. Дітям відвідувати вищезазначені заходи за бажанням батьків.

5. Організація харчування дітей

в закладі дошкільної освіти

5.1 Організація та відповідальність за харчування дітей у закладі дошкільної освіти покладається на органи місцевого самоврядування, а також на директора закладу дошкільної освіти.

       5.2 Заклад організовує 3-х разове харчування дітей із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно МОН за погодженням з Мінфіном, згідно примірного двотижневого меню на різні періоди року, яке погоджується з Держпродспоживслужбою та згідно карток-розкладок страв із зазначенням технології приготування.

     5.3 Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів харчування покладається на старшу медичну сестру, шеф-кухаря та директора закладу дошкільної освіти.

     5.4 Комірник контролює умови доставки, приймає у комору продукти харчування, зважує, зберігає і видає з комори продукти харчування та продовольчу сировину; перевіряє відповідність продуктів харчування та продовольчої сировини, які приймає , супровідним документом; відповідає за якість та асортимент, складає акти на неякісні продукти харчування та продовольчу сировину тощо, акти на недостачу і псування продуктів харчування тощо; організовує зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини з метою запобігання їх псування та втрат; веде облік наявних у коморі продуктів харчування та продовольчої сировини і звітну документацію про їх рух; забезпечує зберігання продуктів харчування .

       5.5 З 01.04.2016 р. заклад дошкільної освіти керується   в роботі Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоровя України від 24.03.2016 №237 .

5.6 З 01.05.2006 р. харчування дітей організовується відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227.

6. Медичне обслуговування дітей

в закладі дошкільної освіти

     6.1 Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі: Комунальне некомерційне підприємство «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» Переяслав-Хмельницької районної ради , сільських рад Переяслав-Хмельницького району та Переяслав-Хмельницької міської ради .

   6.2 Старша медсестра закладу здійснює надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організовує заходи для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

   6.3 До основних обовязків старшої медсестри закладу належать:

       6.3.1 моніторинг стану здоровя, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей;

              6.3.2 надання їм невідкладної медичної допомоги;

             6.3.3 організація і проведення медичних оглядів, у тому числі     поглиблених, профілактичних та лікувально – оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

        6.3.4 здійснення контролю за організацією та якістю харчування;

       6.3.5 дотримання раціонального режиму освітньої діяльності , навчального навантаження;

       6.3.6 медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного протиепідемічного режиму;

       6.3.7 проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників закладу.

6.4 Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники освітнього процесу

7.1 Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, директор, вихователь-методист, заступник директора по господарству, вчитель-логопед, музичні керівники, педагогічні працівники, старша медсестра, обслуговуючий персонал, батьки або особи, які їх замінюють.

7.2 За успіхи у роботі встановлюються форми матеріального та морального заохочення, передбачені чинним законодавством та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.3 Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені у міжнародних нормативно-правових актах, ратифікованих в Україні, Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

7.4 Дитина має гарантоване державою право на:

         7.4.1 безоплатну дошкільну освіту в закладах дошкільної освіти;

         7.4.2 безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку,  виховання і навчання;

         7.4.3 безоплатне медичне обслуговування;

     7.4.4 захист від будь - якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

   7.4.5 захист від будь-яких форм, експлуатацій та дій , які шкодять    здоровю дитини, а також фізичного та психічного насильства;

         7.4.6 приниження її гідності;

           7.4.7 здоровий спосіб життя.

7.5 Права батьків або осіб, які їх замінюють:

       7.5.1 вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

     7.5.2 обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

       7.5.3 звертатися до відповідних органів управляння освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

     7.5.4 вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти;

     7.5.5 звертатися до керівника, педагогічних працівників з питань розвитку , виховання і навчання своєї дитини;

       7.5.6 брати участь в покращенні організації освітнього процесу, зміцненні матеріально-технічної бази, надавати допомогу у проведенні ремонтних робіт у закладі, вносити благодійні внески та пожертви ( стаття 38 Закону України «Про дошкільну освіту», п.50 Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305) за власним бажанням, сприяти придбанню дидактичного матеріалу для здійснення виховної роботи, необхідних канцелярських товарів, мийних засобів, щомісяця перераховувати кошти у розмірі, встановлених груповими зборами батьків та батьківським комітетом закладу;

       7.5.7 захищати законні інтереси та права своєї дитини;

       7.5.8 заслуховувати звіти директора та вихователів про роботу закладу, звіт голови батьківського комітету закладу та звіти голів батьківських комітетів груп про використання добровільних батьківських внесків;

       7.5.9 відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

         7.5.10 при бажанні відвідати будь-який режимний момент, заздалегідь погодити візит із директором закладу. При собі мати змінне взуття та медичну книжку з пройденим медоглядом;

       7.5.11 батьки мають право довіряти забирати свою дитину з закладу дошкільної освіти іншим повнолітнім особам за письмовою заявою одного з батьків або осіб, які їх замінюють та дозволом директора закладу дошкільної освіти.

   7.5.12 проводити відеозйомки та фотографування дітей за бажанням батьків.

7.6 Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

7.6.1 виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

         7.6.2 сприяти здобуттю дитиною освіти у закладах дошкільної освіти та інших навчальних закладах;

7.6.3 дбати про фізичне здоровя, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

           7.6.4 поважати гідність дитини;

           7.6.5 виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

7.6.6 своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти , вчасно звітуючись, щомісяця, перед вихователями;

         7.6.7 своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;

7.6.8 напередодні повідомляти про прихід дитини в заклад дошкільної освіти;

         7.6.9 слідкувати за станом здоровя дитини, не приводити в заклад хвору дитину;

7.6.10 в ранкові години передавати дитину вихователю, а у вечірні години самостійно забирати з закладу дошкільної освіти, особисто, не перебуваючи в наркотичному стані або стані алкогольного спяніння;

          7.6.11 створювати безпечні умови для відвідування дитиною ЗДО (не   приносити в ЗДО ліки, будь-які продукти харчування, різні дрібні та коштовні предмети, а саме: хрестики, ланцюжки, намисто, мобільні телефони тощо).

7.7 На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти приймається особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну (фахову) освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

           7.8.1 на підвищення кваліфікації, позачергову атестацію;

7.8.2 на сертифікацію – зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника ( у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою;

7.8.3 на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

           7.8.4 на участь у роботі органів самоврядування закладу;

           7.8.5 на участь у методичних обєднаннях, семінарах, нарадах тощо;

           7.8.6 на проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

           7.8.7 на внесення пропозицій щодо поліпшення роботи закладу;

           7.8.8 на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

           7.8.9 на захист професійної честі та власної гідності;

           7.8.10 на надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обовязків;

           7.8.11 на нагородження державними нагородами, відзначення знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення;

           7.8.12 на інші права , що не суперечать законодавству України;

7.9 Педагогічні працівники зобов’язані:

7.9.1 виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадову інструкцію, та інструкції щодо охорони життя та здоров’я дитини, санітарні правила.

7.9.2 дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють;

7.9.3 брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, повязаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

7.9.4 виконувати накази та розпорядження керівництва, інші обовязки, що не суперечать законодавству України;

             7.9.5 забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

             7.9.6 інші обовязки, що не суперечать законодавству України.

7.10 Педагогічних та інших працівників призначає на посади та звільняє з посад директор закладу дошкільної освіти.

7.11 Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12 Працівники закладу дошкільної освіти згідно з діючим законодавством проходять періодичні медичні огляди.

7.13 Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років.

7.14 Педагогічні працівники,які :

           7.14.1 систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують посадових обовязків, умови трудової угоди, за результатами атестації не відповідають займаній посаді та за прояв фізичного або психологічного насильства по відношенню до дітей, вчинення іншого аморального проступку, несумісного з продовженням роботи, які доведено в чинному порядку звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління закладом дошкільної освіти

8.1 Управління закладом дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Переяславської міської ради.

8.2 Безпосереднє керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор, яка призначається і звільняється з посади відділом освіти Переяславської міської ради.

8.3 Директор закладу дошкільної освіти:

8.3.1 відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

8.3.2 здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;

8.3.3 діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

8.3.4 розпоряджається в установленому порядку майном і коштами, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

8.3.5 приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти;

       8.3.6 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

8.3.7 затверджує штатний розклад, за погодженням відділу освіти Переяславської міської ради , засновником закладу дошкільної освіти;

       8.3.8 контролює організацію харчування і медичного обслуговування  дітей;

8.3.9 затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом закладу , що представляє інтереси трудового колективу;

8.3.10 забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

8.3.11 контролює відповідність застосованих форм, методів, засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

           8.3.12 підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи;

           8.3.13 заохочує творчі пошуки, дослідно-еспериментальну роботу педагогів;

8.3.14 організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

8.3.15 відповідає за діяльність закладу дошкільної освіти перед власником та іншими керівними та контролюючими органами;

           8.3.16 сумлінно виконує власні посадові обовязки.

8.4 Постійно діючий колегіальний орган в закладі дошкільної освіти – педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: директор, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів, запрошені з правом дорадчого голосу. Можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

8.5 Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

8.6 Педагогічна рада закладу:

              8.6.1 оцінює результативність дошкільної освіти та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей в кожній віковій групі;

8.6.2 розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти;

8.6.3 визначає план роботи закладу дошкільної освіти та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

              8.6.4 затверджує заходи щодо зміцнення здоровя дітей;

8.6.5 обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження їх у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду. Аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти;

                8.6.6 визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з  сім’єю;

                8.6.7 розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників закладу дошкільної освіти;

                8.6.8 заслуховує звіт педагогічних працівників, які проходять    атестацію;

                8.6.9 затверджує план підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;

                8.6.10 розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

8.7 Кількість засідань педагогічної ради на рік не менше 4.

8.8 Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Скликаються не рідше 1 разу на рік.

8.9 Загальні збори:

                8.9.1 приймають Статут зміни і доповнення;

8.9.2 розглядають питання освітньої діяльності, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

               8.9.3 затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти;

               8.9.4 інші види діяльності, що не суперечать законодавству України;

8.10 У закладі дошкільної освіти може створюватися і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян, з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу дошкільної освіти.

8.11 Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу дошкільної освіти і працюють на громадських засадах.

8.12 Кількість засідань, як правило, не менше ніж 4 рази на рік.

8.13 Основними завданнями піклувальної ради є:

8.13.1 співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі дошкільної освіти;

                 8.13.2 сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази закладу дошкільної освіти;

                 8.13.3 сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу дошкільної освіти;

               8.13.4 стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

8.13.5 сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на  охорону життя та здоровя учасників освітнього процесу.

9. Майно закладу дошкільної освіти

9.1 Відповідно до рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради від 25.09.1992 №143 закладу дошкільної освіти передано в оперативне управління земельну ділянку , будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

9.2 Заклад несе відповідальність за збереження та ефективне використання комунального майна.

9.3 Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти використовується виключно із зазначеною метою.

9.4 Засновник закладу дошкільної освіти не має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати в ньому площу території, кількість груп, а також здавати в оренду приміщення (будівлі).

10. Фінансово-господарська діяльність

10.1 Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Законів про бюджет та інших нормативно-правових актів.

10.2 Джерелами фінансування є кошти:

             10.2.1 засновника;

             10.2.2 плати за надання додаткових освітніх послуг;

             10.2.3 батьків або осіб, які їх замінюють;

             10.2.4 добровільних пожертвувань і цільових внесків фізичних і юридичних осіб;

             10.2.5 інших коштів не заборонених чинним законодавством;

10.3 Заклад дошкільної освіти за погодженням із Засновником має право:

10.3.1 отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій    або фізичних осіб;

               10.3.2 отримувати благодійні внески від батьків за їх бажанням;

                 10.3.3 здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для проведення освітньої діяльності згідно із законодавством;

                 10.3.4 статистична звітність про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства;

10.3.5 за рішенням Засновника закладу бухгалтерський облік  здійснюється через бухгалтерію.  

11. Контроль за діяльністю

закладу дошкільної освіти

11.1 Основною формою контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти є інституційний аудит – комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток, який проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.                                           Інституційний аудит може проводитись у плановому порядку, а також може бути проведений у позаплановому порядку   за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування, або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.              

11.2 Контроль за дотриманням закладу дошкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Переяславської міської ради.

11.3 Зміст, форми та періодичність контролю, не повязаного з освітнім процесом встановлюється засновником.

12. Міжнародне співробітництво

12.1 Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту» інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України.

12.2 Заклад дошкільної освіти має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами , установами, організаціями, фондами тощо.

12.3   Заклад дошкільної освіти може брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

Секретар міської ради                 ________________                 Бочарін П.П.

 СПИСКИ ДІТЕЙ, ЯКІ  БУДУТЬ  ЗАРАХОВАНІ

  ДО ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ  в 2020 році

 

Список дітей ясельної групи  05 «Ведмежатко" 
                                                                             вихователі: Боярин Наталія Миколаївна
                                                                                          Боярин Ніна Петрівна 


п/п
Прізвище, ім’я дитини Дата народження Домашня адреса телефон
1 Спільченко Дмитро Олексан 27.12.17 Г.Іваневського,29 0681607476
2 Андрощук Тімур Юрійович 18.12.17 Ганзі,17 0932703266
3 Русскіх Макар Віталійович 23.01.18 Набережна,8,к.52 0957049456
4 Савченко Роман Віталійов. 29.03.18 Свободи,57 0635922293
5 Щарапка Данило Романов. 22.02.18 Підварська,60-ж 0938144180
6 Довгорук Матвій Юрійович 05.07.18 Паризь. Комуни,34 0936015079
7 Грудевич Михайло Вітал. 26.05.18 Грушевського,38 0664219972
8 Данильченко Лукас Жеофр 08.08.18 Набережна,14.к.23 0935091438
9 Єфіменко Олексан Олексан. 23.03.18 0936021007
10 Панкратов Артем Олегович 14.02.18 Набережна,14.к.38 0934869414
11 Юхно Марія Віталіївна 14.04.18 Набережна,10.к.63 0939457162
12 Лисенко Анастасія Іванівна 26.01.18 Шкільна,37 0930785059
13 Головко Мілана Миколаївн. 10.05.18 Олега Іващенка,9 0968567158
14 Рева Дарина Юріївна 03.07.18 Грушевськ.57,к.84 0633020529
15 Дубик Вікторія Миколаївна 06.07.18 Набережна,4.к.11 0668373714
16 Таранущенко Єва Русланівн 04.08.18 Хуторянська,19 0638584762
17 Стеценко Дмитро Ярослав. 02.11.17 Л.Українки,23-а 0509850758
18 Кузнєцов Назар Олександр. 06.10.17 Заводська,28 0631585492
19 Крумка Тимофій Владислав 07.10.17 М.Костомарова,5-а 0633535110
20 Хмельницький Захар Олег. 19.12.17 Соборна,95 0938572307
21 Хмельницька Кіра Олегов. 19.12.17 Соборна,95 0938572307
22 Яценко Дмитро Олегович 12.10.17 Г.Іваневського,40 0630201657
23 Науменко Владислава Мик. 07.09.17 К.Основ’яненко, 17 0935710398


                    Список 
дітей ясельної групи 06 «Ясочка"
                                                                             вихователі: Білогруд Оксана Григорівна
                                                                                                  Чабаненко Оксана Сергіївна


п/п
Прізвище, ім’я дитини Дата народження Домашня адреса телефон
1 Курило Вікторія Сергіївна 01.10.17 Трубайлівська,28 0937569747
2 Карунка Олександр Іванов. 16.11.17 Пугачова,9,к.39 0978495191
3 Татур Богдан Миронович 05.11.17 Кожумяки,24 0730240881
4 Кизуб Соломія Віталіївна 01.12.17 Пугачова,10,к.38 0935444157
5 Левченко Христина Микол. 27.12.17 Грушевсь.53,к.62 0939491230
6 Фесан Максим Володимир 18.12.17 Грушевсь.49,к.88 0630251035
7 Заруба Зоряна Олександрів. 12.12.17 Балаяна,14 0632161426
8 Дуда Емілія Владиславівна 25.10.17 Грушевського,72 0933357855
9 Триголос Анастасія Сергіїв. 23.11.17 Грушевсь.49,к.46 09904708552
10 Сусь Прохор Євгенійович 10.10.17 пр.Чернишевськ,18. 0934252200
11 Салівон Віталіна Вячеслав 17.11.17 Грушевського,114 0636136439
12 Левицька Софія Едуардівна 29.11.17 Інтернаціональна,2 0506451505
13 Чирва Даніель Владиславов 29.11.17 Якіра,1 0936893936
14 Думан Євгенія Євгеніївна 03.11.17 пр..Чернишевськ,8 0938804151
15 Гордієнко Вікторія 16.05.18 Н. Курченко,5 0678282093
16 Степаненко Артем Романов 30.06.18 Набережна,6.к.59 0639422708
17 Назаренко Данило Ігорович 01.06.18 Кріпосна,16/2 063648071
18 Нестеренко Кирило Олекс. 16.05.18 Франка, 25 0504113874
19 Сливка Поліна Дмитрівна 19.01.18 Набережна,14.к.72 0932724988
20 Єжик Давід Ярославович 06.01.18 Дружби,76 0667544178
21 Прилуцький Кирил Дмитр. 25.01.18 Набережна,12.к.1 0633869000
22 Черенкова Вероніка Владис 19.01.18 Пугачова,4,к.23 0638752434
23 Катющенко Ангеліна Сергії 13.08.18 Пугачова,4, к.10 0935356805
24 Маначинський Святослав Руслан. 01.07.18 Б. Хмельниц., 70 0935124807
25 Герасименко Вероніка Павл 20.08.18 Набережна,14.к.68 0634975222
26 Краснюк Денис 24.01.18 Героїв Дніпра, 31/5кв.2 0638803669


                      Список 
дітей ясельної групи 07 «Каченятко"
                                                                           вихователі: Дмитренко Віта Борисівна
                                                                                           Сасюк Світлана Володимирівна


п/п
Прізвище, ім’я дитини Дата народження Домашня адреса телефон
1 Скряга Аліса Юріївна 21.03.18 0931384971
2 Саулко Русланович 07.02.18 Гостинна,15 0631146100
3 Клімінчук Олександр Олекс 06.02.18 Пугачова,10,к.36 0933272037
4 Кузьменко Назар Анатолій 23.02.18 Набережна,8.к.54 0669858311
5 Батющенко Артем Олегов 04.10.17 Набережна,4,к.19 0936656105
6 Гаценко Катерина Андріївн 06.02.18 Г.Іваневського,17 0976471760
7 Буйда Каріна Олександрівн 05.04.18 Набережна,14.к.11 0954092668
8 Чепіга Соломія Олегівна 22.04.18 Декабристів,3 0937968889
9 Пагер Мілана Русланівна 26.04.18 Грушевськ.53,к.48 0931999794
10 Башмак Юлія Володимирів 06.04.18 Грушевськ.3/1 0933370265
11 Володько Дарія Вікторівна 30.03.18 Пугачова,7, к.60 0976010585
12 Рибакова Вікторія Олегівна 16.05.18 Дружби,2 0638135788
13 Івукова Анна Андріївна 18.02.18 Миру,4, к.14 0937344341
14 Панкратов Артем Олегович 14.02.18 Набережна,14.к.38 0934869414
15 Боровик Денис Олександро 15.06.18 Шевченка,12 0974524991
16 Соловей Анастасія Миколаї 20.08.18 Грушевського,68 0955107825
17 Щербак Стефанія Юріївна 27.06.18 Чернишевсько, 15-а 0936223148
18 Карлінська Мілана Євгеніїв 25.08.18 Пугачова,4.к.34 0990113041
19 Розовик Аріна Олександрів 29.08.18 Грушевськог,57,к42 0937441221
20 Перегудов Данило Васильо 11.02.18 Котляревського,19 0939814296
21 Кондратенко Олег Андрійо 20.02.18 О.Іващенка,13 0638931785
22 Середній Єгор Дмитрович 18.03.18 Небесної сотні, 2 0734861211
23 Оводенко Артьом Євгеній 09.12.17 Пугачова,4,к.83 0680699970


                         Список 
дітей молодшої групи 13 «Світлячок»
                                                                              вихователі: Гігійчук Олена Григорівна
                                                                                                     Корж Світлана Анатоліївна


п/п
Прізвище, ім’я дитини Дата народження Домашня адреса телефон
1 Цимбалюк Артем Андрійов. 22.03.17 Т.Федоровича,14 0507167635
2 Терещенко Марк Олександр 28.01.17 Покровська,43,к.7 0934838698
3 Міненок Евеліна Валеріївна 09.02.17 Грушевсько,53,к.9 0930321452
4 Орнацька Марія Миколаївн 25.03.17 Можай. 9, к.99 0632417110
5 Лейко Даніель Дмитрович 08.08.17 Набережна,6 0996088150
6 Самченко Ярослав Сергійов 28.08.17 Громова,8-б 0638886255
7 Біла Олександра Микитівна 07.08.17 Літописна,12 0685474160
8 Холодович Ростислав Андр 27.07.17 Набереж.12, к.78 0957006468
9 Ткаченко Андрій Сергійов 01.08.17 Грушевсь.57,к.14 0930321406
10 Матієнко Ілля Андрійович 26.07.17 Набереж.10,к.7 0660026368
11 Гутор Назар Ярославович 14.09.17 Вишнева,44 0936500479
12 Кирильчук Валерія Олексан 30.07.17 Пугачова,7,к.32 0633537458
13 Богуш Кіра Ігорівна 12.07.17 Грушевсь.47 0930416463
14 Саламаха Роман Віталійов 12.07.17 Чкалова,12 0639626136
15 Заболотній Єгор Андрійов. 16.06.17 Новокиїв. Ш.65 0730730006
16 Лебідь Денис Євгенійович 18.04.17 Вишнева,22 0634518048
17 Гаджиєв Марк Олексійович 07.05.17 І.Франка,12 0939456913
18 Серебренніков Данило Арт 07.05.17 Оболонна,2,б,к.47 0931425208
19 Коваль Ангеліна Віталіївна 27.07.17 Ярмоленка, 15 0939610646
20 Буряк Карина Ігорівна 06.03.17 Ярмоленка, 18 0939610646
21 Запорожець Єлизавета Анд 06.01.17 Озерна,4 0978153990
22 Мамітько Артем Миколай 06.09.17 Пугачова,10,к.64 0637608069
23 Черкаський Тимур Олексан 27.03.17 Ш.Алейхема,18 0731376302
24 Ломаковський Платон Іван. 30.09.17 Грушевського,51 0935768285
25 Нуртаєва Нана Русланівна 30.08.17 Пр..Польовий, 6 0939491370
26 Бурлуцький Ростислав Леон 19.03.17 Балаяна,34 0732204660
27 Петрик Катерина Максимів 21.03.17 Підварська,200 0937211142
28 Власенко Анастасія Олексії 01.07.17 В’юнищанська,8 0967812105
29 Школьний Мартін Олексан 30.09.17 пр..Котляревськ,14 0937680550
30 Грищенко Віолета Вікторів 22.02.17 Набереж.16,к.59 0734155198
31 Кириченко Амір Янович 30.06.17 Балаяна,2 0937001080

 


 

Особливості адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу

 

Відомо, що процес адаптації це постійний процес, який супроводжує людину впродовж усього життя. Науковці визначають адаптацію як пристосування будови і функцій організму, його органів і клітин до умов середовища, спрямоване на збереження рівноваги.

Адаптація (з лат. «пристосування») – пристосування організму, що відбувається на різних рівнях: фізіологічному, соціальному, психологічному.

Залежно від того, на якому рівні відбувається адаптація організму, існують декілька класифікацій цього процесу. В межах висвітлення проблеми адаптації дитини до умов дошкільного закладу слід зупинитися на дослідженнях, автори яких доводять існування таких видів адаптації як фізіологічна та соціальна.

Розглянемо більш докладно тлумачення цих термінів. Фізіологічна адаптація – реакція функціональних систем організму, яка найбільш повно відповідає потребам певної ситуації.

Під соціальною адаптацією розуміють постійний процес активного пристосування індивіда до умов соціального становища, а також результати цього процесу .

Відомо, що навіть незначні зміни умов життя маленької дитини викликають порушення її емоційного стану, сну, апетиту тощо. Саме тому створення умов для успішної адаптації є досить серйозною проблемою, яка хвилює лікарів, психологів, педагогів.

Які ж особливості формування здатності до адаптації у малюка?

Слід зазначити, що народження дитини це один з найяскравіших прикладів фізіологічної адаптації. Отже, системи дихання, кровообігу, травлення на момент народження повинні мати відповідний рівень готовності всіх адаптаційних механізмів. Дослідження доводять, що здоровий малюк має цей рівень готовності й достатньо швидко пристосовується до існування в нових для нього умовах. Звичайно, впродовж наступних років відбувається вдосконалення адаптаційних механізмів, формуються передумови соціальної адаптації.

Які ж фактори можуть негативно вплинути на формування адаптаційних механізмів дитячого організму? Результати спостережень засвідчують, що, насамперед, це такі антенатальні фактори, як токсикози І, П половини вагітності, гострі інфекційні захворювання, загострення хронічних захворювань, прийом ліків, стресові ситуації, шкідлива робота, вживання алкоголю, паління. Серед інтранатальних факторів ризику медики визначають наявність асфіксій у дитини, пологові травми, хірургічне втручання, несумісність за резус-фактором між матір'ю та дитиною тощо.

Неабияке значення для формування адаптаційних механізмів дитини має і  постнатальний період. Саме тому такі фактори, як велика маса тіла дитини, захворюваність упродовж 1 місяця життя, вживання матір'ю алкоголю, паління під час вигодовування дитини, штучне вигодовування, наявність хронічних захворювань, затримки нервово-психічного розвитку можуть стати гальмом у формуванні та розвитку адаптаційних механізмів. Серед соціальних слід звернути увагу на такі фактори ризику, як незадовільні матеріально-побутові умови життя,  конфлікти в сім'ї, відсутність батька чи матері.

Впродовж дошкільного дитинства малюк неодноразово реалізує власні адаптаційні можливості – це  і прихід до дитячого садка, і перехід із однієї групи в іншу, а потім і в школу. Не потребує доказу той факт, що до дитячого садка дитина повинна приходити з прогнозом на адаптацію. Якщо ж прогноз відсутній, його складає лікар дошкільного, закладу разом із психологом. Згідно з прогнозом вони визначають особливості організації режиму, харчування, сну кожної дитини. Саме цими призначеннями бажано керуватися вихователям під час адаптації малюка до умов дошкільного закладу.       

Звикання дитини до нових умов супроводжується порушенням сну, апетиту, загальним ослабленням організму, негативних емоцій, що передається цілою палітрою плачу від скиглення де ревіння. Супутником негативних емоцій є страх – джерело  стресового стану дитини. На жаль, у період адаптації прояв малюком позитивних емоцій є дуже рідкісним явищем. Окрім цього, порушується функціональний стан нервової системи – деякі діти кличуть матір, не можуть заснути тощо, інші – тривалий час перебувають у загальмованому стані, неохоче спілкуються з дорослими й однолітками,  а іноді зовсім мовчать. Спостерігаються зрушення і в деяких вегетативних реакціях, а саме: втрачається вага, загострюються алергічні реакції, раптово підвищується температура тіла тощо. Досить часто у дітей порушуються   вже   набуті    культурно-гігієнічні   навички, знижується імунітет.

Хоча ці негативні прояви зустрічаються не у всіх дітей і є тимчасовими, не звертати уваги на них не можна, адже вони свідчать про порушення нормального функціонування кори великих півкуль, негативно впливають на поведінку дитини. Такі зміни пояснюються перебудовою звичного динамічного стереотипу поведінки, набутого під впливом домашніх умов, на новий стереотип в умовах дошкільного закладу.

Розрізняють три ступені адаптації: легкий, середній і важкий.

Легкий ступінь адаптації

За легкої адаптації впродовж місяця у дитини нормалізується поведінка. Малюк починає спокійно чи радісно ставитися до дитячої групи. Настрій бадьорий, проявляє зацікавленість довколишнім, у поєднанні з незначним ранковим плачем. Апетит погіршується, проте не дуже і на кінець першого тижня стає звичайним, сон поновлюється протягом 10-15 днів.

Стосунки з рідними за легкої адаптації у дитини не порушуються, малюк легко прощається вранці, швидко відволікається, його цікавлять й інші дорослі, він доволі активний, але не збуджений. До дітей в групі може бути байдужим або зацікавленим. Інтерес до навколишнього поновлюється впродовж 2-3 тижнів з допомогою дорослого.

Мова загальмовується, але дитина відгукується і виконує певні прохання чи вказівки дорослого. До кінця першого місяця поновлюється активне мовлення.

Зниження захисних сил організму значно не виражено і до кінця 2-3 тижня відновлюється. Хворіє не більше разу на місяць, тривалістю не більше десяти днів, без ускладнень.

Середній ступінь адаптації

Під час адаптації середнього ступеня порушення в поведінці і загальному стані дитини виражені виразніше і триваліше. Сон нормалізується лише через 20-40 днів, якість сну теж незадовільна. Апетит поновлюється в такі самі строки. Настрій нестійкий впродовж всього місяця, значно знижується активність: малюк стає плаксивим, малорухливим, не намагається досліджувати нове оточення, не використовує набутих раніше побутових навичок. Мова або не використовується, або знижується. У грі дитина також не застосовує набутих навичок, гра ситуативна. Всі ці зміни тримаються протягом 5-6 тижнів.

Ставлення дитини до близьких – емоційно-збуджене (плач, крик під час розлучення). Ставлення до дорослих вибіркове. Ставлення до дітей, як правило, байдуже, проте може бути й зацікавленим.

Захворюваність – до двох разів, терміном не більше 12 днів, без ускладнень. Вага не змінюється або дещо знижується. З'являються ознаки невротичних реакцій: вибірковість у ставленні до дорослих і однолітків, спілкування лише за певних умов.

Важкий ступінь адаптації

Особливу тривогу викликає стан важкої адаптації. Дитина починає тривалий час і важко хворіти, одне захворювання майже без перерви змінює інше, захисні сили організму підірвані і вже не виконують своєї ролі – не запобігають численним інфекційним захворюванням, з якими постійно доводиться стикатися малюку. Це несприятливо позначається на його фізичному і психічному розвиткові.

Інша форма перебігу важкої адаптації – неадекватна поведінка дитини, яка межує з невротичним станом. Дитина погано засинає, сон короткий, скрикує, плаче уві сні, прокидається зі слізьми. Сон чутливий, короткий. Апетит погіршується сильно і надовго, дитина може відмовлятися від їжі або блювати за спроби її нагодувати, можуть виникати функціональні порушення випорожнень, безконтрольні випорожнення.

Під час періоду неспання дитина пригнічена, не цікавиться оточенням. Ставлення до дітей відчужене, однолітків уникає або проявляє агресію. Ставлення до близьких емоційно-збуджене, позбавлене практичної взаємодії. Не реагує на запрошення взяти участь у будь-якій діяльності. Мовою не користується або простежується затримка мовленнєвого розвитку на значний період. Немає настрою, дитина тривалий час плаче, напружено стискає у кулачку носову хустинку чи домашню іграшку. Нам, дорослим, важко усвідомити ступінь її страждань.

Слід пам’ятати, що дитина, яка бурхливо виражає свій протест проти нових умов криком, голосним плачем, вередуванням, чіпляється за маму, падає в сльозах на підлогу, незручна і бентежлива для батьків і вихователів, проте викликає менше хвилювань у дитячих психологів і психіатрів, ніж дитина, яка ціпеніє, стає байдужою до того, що з нею відбувається, до їжі, мокрих штанців, навіть холоду. Така апатія є типовим проявом дитячої депресії.

Отже, ви вже зрозуміли, що адаптація дитини до нових для неї умов середовища – важкий та болючий процес. Тепер ви знаєте, що відбувається з дитиною, з її поведінкою.

Звикання до дошкільного навчального закладу залежить також від типу темпераменту. Гірше за інших почуваються діти з флегматичним темпераментом. Вони не встигають за темпом життя дитячого садка: не можуть швидко одягнутися, зібратися на прогулянку, поїсти. Найлегше пристосовуються діти-сангвініки.

Ускладнюючим чинником адаптації слід також назвати і конфлікти в сім’ї, нетовариськість батьків. Діти мимоволі засвоюють негативні риси поведінки батьків, що ускладнює їхні стосунки з однолітками. Вони поводяться невпевнено і нерішуче, багато хвилюються, тому не можуть бути легко прийнятими в групі.

Отже, соціально-психологічна адаптація до дитячого садка відбувається неоднаково у різних дітей, відповідно до віку, типу вищої нервової системи, стану здоров’я, стилю виховання в сім’ї, родинних взаємин, рівня розвитку в дитини ігрових навичок, її контактності, доброзичливості, емоційної залежності від матері.

 

Як правильно підготувати дитину раннього віку до вступу в дитячий садок?

1. Передусім слід організувати життя дитини в сім'ї відповідно до режиму дня, якого дотримуються в дошкільному навчальному закладі.

2. Готуючись до дитячого садка, докладно розкажіть малюку, що вдень він буде ходити до дитячого садка, а ввечері ви разом з ним будете займатися вдома цікавими справами.

3. Варто зацікавити сина чи доньку дитячим садком, викликати бажання йти туди. Для цього під час прогулянок покажіть будівлю дошкільного навчального закладу, ігрові майданчики; разом поспостерігайте за грою дітей, розкажіть про їхнє життя в садочку. Не можна дитину залякувати садком, погрожувати: «Не слухатимеш – віддам у садочок». Це викличе страх перед дошкільним закладом і, безумовно, погіршить стан дитини в період звикання до незнайомого оточення. Навпаки, слід викликати бажання в неї ходити до садка: «Якщо слухатимеш, не плакатимеш, то підеш у дитячий садок». Про вступ до садка треба говорити в сім'ї як про радісну, очікувану подію.

4. Ідучи будь-куди, завжди розповідайте малюкові, що буде, коли ви повернетесь, щоб у нього була впевненість в тому, що він потрібен вам!

5. Навчайте дитину вдома всіх необхідних навичок самообслуговування та взаємодії. Дитина значно легше пристосується до умов суспільного виховання, якщо в сім'ї вона оволодіє елементарними навичками самостійності. Іноді, прагнучи зекономити час, батьки поспішають самі вдягнути, нагодувати дитину, чим стримують формування в неї необхідних умінь. Так діти, звикнувши до надмірної опіки, у яслах почуваються безпорадними і самотніми.

6. Обираючи дитячий садок, звертайте увагу на вихователів. Чи хочете ви щодень приводити сюди свою дитину? Якщо так, робіть це впевнено.

Щоб полегшити звикання, познайомте сина чи доньку з майбутнім вихователем, поговоріть з ним так, щоб дитина чула про те, що ваш малюк уже підріс і ходитиме до ясел, де про дітей піклується добра вихователька, яка гуляє і грається з ними. Слід викликати в дитини позитивні спогади про відвідування дошкільного закладу, бажання швидше підрости і піти в садочок.

7. Збираючись вести малюка до дитячого садка, домовтеся з вихователем, що певний час відвідуватимете його разом з дитиною, проте дослухайтеся до рекомендацій вихователя щодо цього.

 

Як допомогти дитині пережити період адаптації?

1. В перші дні перебування в дитячому садку залишайте дитину на 2-3 години, поступово збільшуючи час знаходження в дитсадку. Не запізнюйтесь, хоча б у перші дні забирайте дитину вчасно.

2. Не поспішайте відразу забрати дитину додому. Побудьте з дитиною на ігровому майданчику, разом подивіться, як гуляють діти, чим займаються, як спілкуються один з одним та вихователем.

3. Відводячи малюка до дитячого садка, дайте йому улюблену іграшку, сказавши при цьому: «Якщо ти захочеш, щоб я про тебе подумала, візьми і притисни її до себе. І я відразу про тебе подумаю». Ілюзія керування батьками дуже важлива для малюка. Вона знижує реакцію стресу на нову ситуацію. Нехай іграшка ходить із дитиною кожен день і знайомиться з іншими, розпитуйте, що з іграшкою сталося в дитячому садку. Хто з нею дружить, хто ображав, чи не було їй сумно. Таким чином ви багато дізнаєтеся про те, як ваша дитина звикає до садочка.

4. Пограйтесь з дитиною домашніми іграшками в дитячий садок, де якась з них буде самою дитиною. Поспостерігайте, що робить ця іграшка, що говорить, допоможіть разом з дитиною знайти їй друзів і вирішіть проблеми дитини через неї, орієнтуючи гру на позитивні результати.

5. Не хвилюйтесь і не показуйте своє хвилювання дитині. Не забувайте надавати дитині емоційну підтримку і показувати значимість для вас її нового статусу.

6. Утримуйтесь від шумних масових вистав, аби зменшити емоційне навантаження.

7. Частіше говоріть дитині про свої почуття і проявляйте їх.

8. Завжди знаходьте час вислухати, що непокоїть вашу дитину, які у неї труднощі, чого вона досягла.

9. Створіть спокійний, безконфліктний клімат для дитини в сім'ї та оптимальний режим дня. Оберігайте нервову систему дитини!

10. Повідомте вихователів про особливі звички дитини, що вона любить, що ні, які має захоплення.

11. Придумайте ритуал «прощання» й зустрічайте дитину з посмішкою.

12. Дитина має відчувати повне розуміння між батьками та вихователями, тоді вона швидше звикає. Ніколи не з’ясовуйте відносин з вихователем (щоб не трапилось!) у присутності дитини.

13. Відвідувати дитячий садок дитині треба лише здоровою.

14. Найголовніше — почувайтеся компетентними батьками, тобто вірте, що з будь-якою складною ситуацією можна справитись, якщо її вирішувати, а не відкладати!

Головною умовою успішної адаптації дитини до дитячого садочка є єдність вимог до малюка в сім'ї та дитсадку.

Спрогнозувати  адаптацію дитини до умов дошкільного навчального закладу допоможе наступна анкета.

 

 

Методичні рекомендації під час прийому дітей до дитсадка

Ось настав час, коли мама повинна йти на роботу, а дитина – в дитячий садок. Початок відвідування дошкільного закладу – це не тільки нові умови життя й діяльності,, режиму та харчування, а й нові контакти, оточення, нові взаємини, обов’язки. Це надзвичайно напружений період. Науковці і практики виділяють три групи дітей за характером пристосування до нових умов життя.


Перша група – ті, для кого процес адаптації легкий і безболісний. Вони проявляють зацікавлення іграшками й діяльністю, комунікабельні, самостійні, врівноважені. Спілкування батьків із дитиною доброзичливе.


Друга група – малюки, які адаптуються повільніше і важче.Поведінка нестала. Періоди зацікавлення грою змінюються періодами байдужості, вередування. Бракує довіри у ставленні до вихователів, інших дітей. Навички гри та спілкування розвинені недостатньо. Малоініціативні. Менш самостійні, дещо можуть робити самі, але здебільшого залежні від дорослого. З боку батьків простежується нестабільність у спілкуванні: доброзичливі, розважливі звертання змінюються на окрики, погрози або послаблення вимогливості.


Третя група – діти, які важко пристосовуються до нового для себе побуту. Як правило, несамостійні, неконтактні. Швидко втомлюються, ігрові навички несформовані. У досвіді таких дітей –прояви авторитарності, жорстокості (або навпаки - зайвого лібералізму ) з боку дорослих, що спричиняє острах, недовіру до вихователя або повне ігнорування його й інших дітей.Сон, апетит – погані, або зовсім відсутні. Висока захворюваність.

 

 

Списки дітей,

які будуть зараховані в ДНЗ у 2016 році.

Список дітей 2013 р.н.

1.

Алексєєнко Артур Сергійович

06.01.2013

Набережна   12 кв.62

2.

Яременко Вероніка Павлівна

25.06.2013

Паризької   Комуни,   9

3.

Пиленко Євгеній Геннадійович

08.03.2013

Набережна 4 кв.26

4.

Щербина Валерія Константинівна

24.05.2013

Грушевського 51 кв.18

5.

Касьян Тімур Юрійович

06.11.2013

Набережна 16 кв.70

6.

Басюк Олександр Денисович

10.11.2013

Києвообрамська, 36-а

7.

Пріходкін Олександр Сергійович

15.09.2013

Можайська 9 кв.103

8.

Богатир Анастасія Андріївна

24.11.2013

Б.Хмельницького, 178

9.

Назаренко Владислав Миколайович

15.11.2013

С. Разіна, 6-а

10.

Василенкова Поліна Сергіївна

16.05.2013

Правика, 9

11.

Заболотня  Альона Олександрівна

31.10.2013

Набережна, 12

12.

Кас’ян Дарія Іванівна

07.11.2013

Грушевського 49 кв.16

13.

Гресь  Анна  Миколаївна

05.12.2013

Б.Хмельницького 6 кв.1

14.

Курлович   Даніела Олександрівна

18.09.2013

Набережна 10 кв.70

15.

Ісоєва Софія Фахріддінівна

08.12.2013

Котляревського, 7

16.

Стеценко Ніколь  Вахтангівна

19.12.2013

Б.Хмельницького, 140-а

17.

Головко  Єва  В’ячеславівна

22.11.2013

Паризької Комуни, 55

18.

Шинкар  Ілля  Вадимович

03.12.2013

Набережна 8, кв.66

19.

Юхно  Анна  Владиславівна

21.11.2013

Набережна 8 кв.7

20.

Романко   Дмитро Олександрович

12.06.2013

Грушевського 49 кв.56

21.

Романко   Ольга Олександрівна

12.06.2013

Грушевського 49 кв.56

22.

Пархоменко Дар’я Михайлівна

05.08.2013

Набережна 12 кв.33

23

Яценко Олена Олегівна

30.10.2013

 

24.

Бикова  Аліса  Ігорівна

02.11.2013

Артема, 49

25.

Навроцька  Лілія  Сергіївна

12.12.2013

Грушевського 57 кв.54

26.

Корнієнко  Костянтин Вадимович

17.11.2013

Франка, 9

27.

Бутович  Денис  Юрійович

19.09.2013

Пугачова 4 кв.53

28.

Самедова Кіра Рустамівна

23.10.2013

Пугачова 9 кв.25

29.

Остапенко Катерина Віталіївна

27.10.2013

Грушевського, 144

30.

Жорнік Олексій Анатолійович

10.05.2013

Ченнишевського, 4

31.

Єфіменко  Максим Олександрович

13.09.2013

Пугачова 7 кв.26

32.

Потапенко Святослав Юрійович

17.08.2013

Мазепи 13/15 кв.26

33.

Гресько  Максим Володимирович

11.09.2013

Пугачова

34.

Бакуменко  Катерина Анатоліївна

04.01.2013

Набережна 16 кв.79

35.

Шаповал  Злата Богданівна

06.10.2013

Айвазовського, 30

36.

Перебиковський Іван Дмитрович

05.04.2013

Грушевського 51 кв.52

37.

Бєляєва  Марія Олександравна

30.08.2013

Фадєєва, 73

38.

Кругленко  Микола Миколайович

10.09.2013

Пугачова 4 кв.45

39.

Стрильченко  Поліна Михайлівна

23.11.2013

Кріпосна, 27-а

40.

Гусак  Бенедикта Олегівна

26.07.2013

Карла Маркса, 19

41.

Кабанова Інна Миколаївна

21.05.2013

І.Мазепи 4 кв.2

42.

Рожа  Максим  Юрійович

29.03.2013

Ярмоленка, 5

43.

Хижняк  Дарія  Віталіївна

20.11.2013

Теплична, 17

44.

Лісова  Анна

25.06.2013

 

 

Список дітей 2014 р.н.

1.

Кравченко  Роман Дмитрович

29.01.2014

Кооперативна, 11

2.

Міранович Рената Сергіївна

13.02.2014

Грушевського 53, кВ.82

3.

Атаджанов  Сулаймон Шерзодович

17.03.2014

Вишнева, 6

4.

Саламаха  Святослав Романович

21.02.2014

Мірошниченка, 4-б

5.

Підуст  Макар  Андрійович

16.05.2014

Грушевського 53 кв.47

6.

Близнюк  Лілія  Василівна

18.05.2014

Набережна 16 кв.20

7.

Шабатін  Назарій Юрійович

26.04.2014

Грушевського 49 кв.7

8.

Вірчич  Кіра Владиславівна

15.05.2014

Грушевського 53 кв.53

9.

Вдовиченко  Поліна Анатоліївна

22.06.2014

 

10.

Степаненко  Марія Олегівна

01.07.2014

Покровська 49 кв.103

11.

Глоба Ярослав Андрійович

14.08.2014

Пугачова 4 кв.78

12

Одинець  Данило Володимирович

20.07.2014

Грушевського 55 кв.27

13.

Виноградний  Артемій Сергійович

04.09.2014

Комсомольська, 19-б

14.

Білоусько  Домена Анатоліївна

21.09.2014

Миру, 29

15.

Світлична  Анастасія Іванівна

15.06.2014

Вишнева, 22

16.

Фільова Міла Ігорівна

21.06.2014

Ярмаркова, 106

17.

Омельяненко  Артьом Віталійович

28.01.2014

Пугачова 7 кв.75

18.

Ткаченко Кирило Артурович

06.02.2014

Ярмаркова, 106

Набережна 12 кв.87

19.

Левченко  Артем Миколайович

14.03.2014

Грушевського

20.

Удовик  Андрій  Андрійович

02.02.2014

Набережна 10 кв.60

21.

Драник  Данііл  Віталійович

30.03.2014

Пугачова 7 кв.51

22.

Гаценко  Назар Сергійович

23.02.2014

Ковальська, 8-а

23.

Чайка  Вероніка Олександрівна 

28.04.2014

Набережна 16 кв.25

24.

Шеляга Ілля Олександрович

26.01.2014

Підварська, 58-4

25.

Андрущенко  Лука Володимирович

07.03.2014

Анучіна, 2

26.

Галушка Платон Сергійович

17.04.2014

Пугачова 9 кв.31

27.

Науменко  Назар Олександрович

20.03.2014

Паризької Комуни, 38

28.

Грановський  Макар Олександрович

25.02.2014

Набережна 14 кв.80

29.

Іллічова  Олександра Дмитрівна

18.06.2014

Грушевського 55 кв.37

30.

Пронько  Володимир Олегович

25.06.2014

Пугачова 4 кв.26

31.

Бондаренко  Андрій Олегович

04.07.2014

Набережна 10 кв.29

32.

Пархоменко  Олександр Олександр.

23.05.2014

Набережна 8 кв.50

33.

Гордієнко  Кіра Володимирівна

20.06.2014

Пугачова 10 кв.46

34.

Чверенчук  Арсеній Васильвич

17.06.2014

Набережна 4 кв.15

35.

Миколаєнко  Євгенія Миколаївна

09.07.2014

Набережна 8 кв.22

36.

Заболотній  Григорій Олександрович

07.04.2014

Інтернаціональна, 9

37.

Лисенко Мілана Русланівна

12.04.2014

Грушевського 57 кв.98

38.

Кузьменко  Кирило Олександрович

15.05.2014

Грушевського 86/1

39.

Шкребтієнко  Аліса Вадимівна

17.04.2014

Грушевського 49 кв.13

40.

Іваненко  Владислав Русланович

04.08.2014

В.Глібова, 9

41.

Собко Софія Вадимівна

02.08.2014

Жукова 7 кв.2

42.

Собко Вікторія Вадимівна

02.08.2014

Жукова 7 кв 2

43.

Біляй Марк Олександрович

21.08.2014

Набережна 8 кв.75

44.

Івановський  Назар Олександрович

20.02.2014

Набережна 14 кв.25

45.

Кролевець Дарія Іванівна

26.01.2014

Ярмаркова, 90

46.

Буряк Яна Станіславівна

25.07.2014

Якіра, 9

47.

Дубіна Максим Валерійович

10.07.2014

пр.Інтернаціональний, 10

48.

Самченко  Віолетта Русланівна

20.08.2014

Енгельса 46 кв.2

49.

Бабін Дмитро Геннадійович

15.08.2014

Пугачова 10 кв.37

50.

Мевша Вероніка Вікторівна

22.05.2014

Рокосовського, 2

51.

Палатна  Кароліна Олександрівна

21.06.2014

Грушевського 53 кв.96

52.

Усик Вероніка Олегівна

09.08.2014

Декабристів, 1

53.

Прищепа Іванна Стасівна

10.04.2014

Ленінградська, 8

54.

Охрімчук Василіса Сергіївна

21.05.2014

Алєксєєва, 20/1

55.

Кобзєв Ілля Віталійович

20.07.2014

Канівська, 13

56.

Муха Ігор Сергійович

26.08.2014

Набережна 14 кв.17

57.

Станіславська  Софія Сергіївна

13.07.2014

Грушевського 53 кв.73

58.

Самсоненко  Дмитро Олександрович

08.07.2014

Набережна 6 кв.21

59.

Шевченко Максим Миколайович

21.06.2014

Набережна 8 кв.72

60.

Бурчик Роман Сергійович

22.04.2014

Г.Іваневського, 11

61.

Кутова Алісія Антонівна

19.08.2014

Декабристів, 4

62.

Ковальчук Кіра Віталіївна

20.08.2014

Набережна 8 кв.37

63.

Трачук Володимир Іванович

20.08.2014

Комунарів, 21

64.

Самойленко Станіслав Дмитрович

07.09.2014

Пугачова 4 кв.80

65.

Макарь Тимофій Сергійович

02.09.2014

Польова, 14

66.

Левченко  Станіслав Володимирович

09.04.2014

Жовтнева, 32

67

Долгополов  Данило Олександрович

15.01.2014

Володимирська, 6

68.

Черепинець Аліна Олегівна

16.01.2014

Набережна 12 кв.64

69.

Мартенс  Роман Владиславович

18.08.2014

Пугачова 7 кв.80

70.

Дрогуль Любов Вадимівна

25.03.2014

Набережна 14 кв.79

71.

Дузь  Володимир Володимирович

01.04.2014

Г.Дніпра 44 кв.3

72.

Овсієнко Аліса

04.07.2014

 

73.

Хвостик Максим

21.10.2014

пр.Лесі Українки, 7а

 

 

td width=p

 

   
 

Дитяча сторінка

childpage

Відгуки

vidguk

Написати  повідомлення

zavitok

Готуємось в садочок

in sad

Веб-посилання

departament
pedpresa
ostriv
min os 
koipopk 
osvita
foto
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c