Дитячий садочок "Любавонька"

 

1-parents

     

1-spec

     

1-photo

     

1-food

 
Dec
4
2014

Інноваційні

технології

 


 Науково-педагогічна Програма з математики "Росток"

DSCN1433

    В дошкільному закладі ми використовуємо Програму

"Росток", яка розроблена з позицій розвиваючого

навчання. Вся система завдань спрямована таким

чином, щоб поруч з розвитком обчислювальних навичок,

навичок каліграфії діти вчилися аналізувати,

порівнювати, узагальнювати, класифікувати. Із перших

занять дітям пропонуються завдання, які потребують від

них творчості: "придумай", "знайди", "склади", "вибери",

зафарбуй"; розвивають не тільки розум, але й волю,

почуття, мотиви діяльності та духовної потреби.  

Програма "Росток" має міцний зв'язок з практикою,

реальними проблемами навколишнього світу. Це

пов'язано з направленістю програми на розвиток дітей і

на формування у них пізнавальних інтересів.

000 0039

 

Навчання читання дошкільників за

методикою Л.Шелестової "Вчимося

читати"

DSCN1435

Нами було обрано авторську методику Л.В. Шелестової “Вчимося читати” що допомагає відійти від усталених методів та прийомів в ознайомленні дітей дошкільного віку із звуками та буквами, а в подальшому – і в оволодінні навичками читання та письма.

 Л.В.Шелестова – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, автор методики навчання читання дошкільників, яка протягом 12 років апробується у дошкільних навчальних закладах України.

 “Вчимося читати” – навчально-розвивальний посібник, в якому враховано вимоги Базового компонента дошкільної освіти в Україні та Базової програми розвитку дітей дошкільного віку “Я у Світі” щодо мовленнєвого розвитку та навчання елементів грамоти дошкільнят. Він може використовуватися в організації навчальної діяльності дітей у ДНЗ у формі занять з навчання грамоти чи індивідуальної роботи, а також гурткових занять для дітей, що виявляють ранній інтерес і здібності до читання.

 Методика навчання читання розрахована на чотирирічних дітей, проте, запропоновані завдання посильні й цікаві для трирічних малюків, однак виконувати завдання варто у вдвічі повільнішому темпі і з більшою допомогою дорослих.

 Завдання в посібнику рекомендовано викладати у поданій послідовності:

 - ознайомлення зі складом;

 - відшукування певних складів серед інших;

 - виділення певних складів у словах в різних позиціях;

 - складання сліз з уже відомих складів.

 Посібник зручний для дітей та дорослих, для дітей – це робочий зошит з оволодіння процесом читання, для дорослих – посібник з питань організації та методики навчання.

 В книзі подані рекомендації як працювати за даною книгою, представлено і саму техніку навчання читання.

 Саме цю методику навчання читання дітей використовують вихователі нашого дитячого садочка.

 000 0013            DSCN1418

DSCN1420             DSCN2970

 

Пізнання світу за спадщиною Василя Сухомлинського

Ввідповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, одним із завдань є виховання у дошкільників інтересу і любові до природи, бережливе й турботливе ставлення до рослин і тварин. Важлива передумова цього - засвоєння дітьми норм і правил поведінки стосовно об'єктів навколишнього середовища, вироблення у них умінь, необхідних для включення у природоохоронну діяльність.

Природа є важливим засобом гармонійного всебічного розвитку дитини. Василь Сухомлинський зазначав, що «природа - величезної ваги виховний фактор, що накладає свій відбиток на весь характер педагогічного процесу».
Активне спілкування з природою народжує і зміцнює у дитини безцінну якість, властиву людській особистості,- доброту.

Наші педагоги широко впроваджують педагогічну спадщину великого земляка. Перед нами стоїть важливе завдання: як же дати відчути малому радість перших відкриттів, коли він входить у дивний світ, що навколо нього? Як перетворити природу у могутній засіб виховання гуманних почуттів? І чи зможе дошкільник засвоїти причинні зв'язки між явищами, зрозуміти залежність між природними об'єктами? Виявляється, може, і найпростіший шлях до цього – спостереження, праця в природі, продуктивні види діяльності, гра, самостійна художня діяльність. Тому у грі, в процесі продуктивної діяльності дітей ми навчаємо відображати те, що спостерігали у природі, використовуючи природний матеріал. Ми пам’ятаємо, що у природі закладені в доступній для дитини формі прості й водночас дуже складні речі, предмети, факти, явища, залежності, закономірності, інформацію про які нічим не можна замінити, бо інформація про ці речі, предмети є тим світом, в який входить сама дитина, а в цьому світі - першоджерело її уявлень, думок, узагальнень, суджень.

100 5027                 100 4187

 

DSCN0767

 

 

 

Педагогічна пісочниця в роботі з

 

дошкільнятами.

 

Впровадження принципово нових підходів до дитини, потребує багато в чому й новітніх технологій. Педагоги широко послуговуються ними, творчо переробляючи й адаптуючи до конкретних умов. Такою інновацією, зокрема, стала робота з піском. Вона взяла початок від прадавніх дитячих ігор з цим улюбленим матеріалом, а також сучасних психологічних методик і трансформувалася в інтегровану технологію різнобічного розвитку дитини. У наш стрімкий час, коли технічний прогрес міцно ввійшов у життя, батьки через надмірну зайнятість та педагогічну необізнаність, на жаль, дозволяють ді­тям забагато часу проводити перед телевізорами та комп'ютерами, що негативно позначається як на пси­хічному здоров’ї малюків, так і на їхньому фізичному стані: втомлюються очі, неправильно формується по­става, розвивається малорухливість. Діти менше спілкуються з однолітками, виникає емоційна напруженість, підвищується рівень тривожності та агресивності, зни­жуються зосередженість та самооцінка.

 Усе це спонукає нас шукати нові концептуально обґрунтовані підходи. Зокрема, педагоги ДНЗ 10 «Любавонька» розробили  конспекти занять,які забезпечують якісні зміни в інтелектуальній, емоційно-ціннісній, дієво-практичній сферах розвитку особис­тості відповідно до програми «Дитина»

 Практика показує, що пісок є чудовим засобом для розвитку та саморозвитку наших вихованців, а гра з ним позитивно впливає на їхній емоційний стан.

Пісок складається з окремих піщинок, які симво­лізують індивідуальність людини, а піскова маса — життя у Всесвіті.

 Податливість піску дає кожній ди­тині можливість відчути себе твор­цем. Дитина створює споруди з піску, якийсь час милується ними, граєть­ся, а потім руйнує, щоб з'явилося щось нове. Один сюжет змінюється іншим, і так без кінця. Хтось може подумати: надто все просто, але саме ця простота, природні для людини дії приховують у собі унікальну та­ємницю: в світі немає нічого такого, що було б остаточно зруйновано — просто старе поступається новому.

 Багато разів проживаючи це, дитина досягає стану душевної рівноваги.

Не варто також ігнорувати корекційно-розвивальні ресурси за­нять з піском у роботі з дітьми, що мають вади розвитку. В пісочниці створюються додаткові можливості для розвитку тактильної чутливос­ті, “мануального інтелекту” дитини.

Таким чином, ми впевнені:роботу з піском мож­на органічно вплітати в освітньо-виховний про­цес, що сприяє розвитку творчого потенціалу дітей, дає можливість ефективно організувати корекційну роботу.

 

000 0017            000 0018

 

 

Дитяче експериментування в природі

 

Суть технологій: організація процесу формування уявлень дошкільнят про природу і людину через призму ціннісних орієнтацій. Реалізується потреба кожної дитини в доступному експериментуванні  та в природодослідженні.

100 6095

 

DSC00877             PC220019

 

PC280079

 

Ейдетика для дітей  дошкільного віку

Ейдетика - новий напрямок у сучасній дитячій психології, спеціальна методика, орієнтована на розвиток образного мислення у дитини. Вона активно застосовується для навчання малюків дошкільного віку, навіть подобається їм, так як використовується в якості основи прості ігри. Виходить, що замість нудного зубріння інформація засвоюється через асоціації.

Всі батьки можуть використовувати корисні, розвиваючі вправи ейдетики для дітей від 4 років. Це допоможе підготувати їх до школи, полегшити звикання до навчального процесу і засвоєння предметів самої різної спрямованості.

 

DSCN4002100 3072

 

DSCN4003                        DSCN4007

000 0029                    000 0033

ТРВЗ - теорія розвитку винахідницьких завдань

ТРВЗ - один із сучасних методів навчання творчого мислення. Методика ТРВЗ походить із технічної галузі, але її принципи видалися настільки ефективними та зрозумілими, що дану методику було розроблено для роботи  з дітьми дошкільного віку. Мета цієї методики полягає у формуванні системного, діалектного мислення, розвитку творчої уяви, винахідницької кмітливості. Вона дає змогу вихователям не просто розвивати фантазію дітей, а навчати їх мислити творчо, розуміти єдність і протиріччя навколишнього світу, бачити і вирішувати проблеми.

 DSCN3894               DSCN3898

000 0004

 

Технологія «Художнє слово і дитяче мовлення»

 

(авт. Н.В.Гавриш)

 

Найважливішими джерелами розвитку дитячого мовлення є художня література та усна народна творчість, величезна сила впливу яких тра­диційно використовувалася у вітчизняній та за­рубіжній педагогіці як могутній чинник виховання та освіти підростаючого покоління. Виховна і ху­дожня цінність цього виду мистецтва обумовлена специфікою засобів втілення в ньому художнього образу, насамперед, мовних засобів виразності, адже мова художнього твору є найкращою, найви­щою формою літературної мови, яку діти прагнуть наслідувати.

000 0002

 

 

Театр кольорових долоньок 

Це незвичайне музично-сценічне дійство в якому активізується творче мислення, розкриваються креативні здібності, розвиваються музично-    слухові та зорові уявлення.  У такому дійстві органічно поєднуються зримі образи, звуки, кольори. Сюжетна лінія розвивається викликаючи  відповідні емоційно-психологічні стани, знайомі образи постають в незвичній абстрактно-символічній формі, що дозволяє дитині самостійно фантазувати та реалізовувати власні уявлення про дію. Швидка зміна настроїв, дійових осіб, різноманітна кольорова палітра активізує увагу, мислення, сприйняття. У дітей формується гама почуттів, особистих вражень, виникає бажання до співтворчості та самореалізації.                                                           Саме цей вид театралізованої діяльності дозволяє використовувати такі методи та прийоми, які активізують креативне мислення малюків, дають поштовх до творчої дії.                                                                                               Протягом роботи над виставою вдається вирішити ряд творчих завдань:

- дитина підбирає образ відповідно до характеру мелодії;

- визначає кольори за музичним образом, настроєм;

- передає пластикою руки та пальців художній образ, втілюючи задум;

- за допомогою виразних жестів передає дії казкових героїв;

Перевага такого виду театру  - доступність, компактність, мобільність, що дає змогу дитині швидко перевтілюватись, зберігаючи психо – емоційну рівновагу, реалізувати творчий потенціал у жестовій імпровізації. 

 

 Новий рік 2014 010                              Новий рік 2014 018

 

Новий рік 2014 025                               Новий рік 2014 050

 

 

Здоров'язбережувальні технології

В основі здоров’язбережувального середовища лежить організація всіх процесів життєдіяльності дітей дошкільного віку відповідно до закономірностей побудови навчального процесу, ефективності вибору засобів і методів виховного впливу на дітей з урахуванням їхніх потреб, інтересів, індивідуальних особливостей і потенціалу кожної дитини зокрема. 

            Здоров’язбережувальна технологія, як складова структурна одиниця системи освіти, виступає в ролі якісної характеристики освітніх технологій, визначаючи ефективність збереження здоров’я суб’єктів навчального процесу в процесі досягнення освітнього результату. Особливістю здоров’язбережувальної технології є забезпечення пріоритетності впровадження моніторингу здоров’я  у навчально – виховний процес. Отже, поняття «здоров’язбережувальна технологія” має узагальнений характер і передбачає комплексну систему впливу на дитину з позицій збереження її здоров’я, а також базову вимогу до вибору всіх освітніх технологій.

            Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку в ДНЗ слід виокремити: фітболгімнастику, партерну гімнастику, пальчикову, дихальну та звукову гімнастику, імунну гімнастику, 

психогімнастику, масажі тощо     

 

 100 4983            100 5752

DSCN3230            DSCN3240

DSCN3254           DSCN3260

100 6616

 

Гімнастика пробудження М.Єфіменка

 Гімнастика пробудження - невідмінна ланка фізичного розвитку дітей. Її місце - у другій половині дня після денного сну. Прокидаючись та виконуючи елементарні фізичні вправи, діти налагоджують свій організм до подальшої рухової активності

DSCN4062                     DSCN4067

DSCN4070                     DSCN4071

DSCN4074

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Дитяча сторінка

childpage

Відгуки

vidguk

Написати   повідомлення

zavitok

Готуємось в садочок

in sad

Веб-посилання

departament
pedpresa
ostriv
min os 
koipopk 
osvita
foto
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #0feea2 #9c7f24 #ff807c