Aug
1
2018

Робота з батьками

2018-2019 навчальний рік

 

 

Звіт

 керівника про діяльність

закладу дошкільної освіти

№10 «Любавонька»

за 2018-2019 навчальний рік

Підготувала

директор ЗДО № 10 «Любавонька»

Томенко Л.М.

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Шановні присутні!

Ось і закінчився ще один рік. Для всіх нас він був дуже вдалим, плідним і ефективним. Ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу нашого закладу, оцінити діяльність директора на посаді.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітувати перед Вами, шановні колеги та батьківська громадськість, про свою діяльність як керівника ЗДО № 10 «Любавонька».

Як директор, у своїй діяльності я керувалась Статутом дошкільного навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ЗДО.

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

Загальні відомості про функціонування закладу дошкільної освіти.

ЗДО здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення Національної Доктрини розвитку освіти України в ХХ1ст»,Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту ЗДО, нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні, інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році» та інших нормативних документів МОН України, а також висновків аналізу за 2017-1018 навчальний рік .

Провідним мотивом ЗДО в 2018-2019 н.р. став пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які допомогли ЗДО реально здійснювати реформу своєї діяльності, знайти власне обличчя та статус, певний стиль роботи.

Пріоритетні напрямки діяльності (завдання, що вирішувались)

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи.

Відповідно до реалізації Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти та чинних нормативних документів, Наказу №28-01-08/16а від 11.09.2018 року «Про організацію методичної роботи в ЗДО №10 у 2018-2019 навчальному році», на виконання річного плану ЗДО, на основі вивчення результативності навчально-виховного процесу, професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності:  

 • створено   належні умови для здійснення   системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу;
 • поповнено інформаційно-методичну базу ЗДО навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти;
 • створено умови для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу.

Згідно річного плану у 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив ЗДО№10 працював над такими завданнями:

 • Спрямування роботи на збереження здоров’я, покращення показників фізичного розвитку, підвищення опірності організму до несприятливих факторів внутрішнього і зовнішнього середовища;
 • Створення умов для емоційного комфорту, стану залучення до життя в соціумі, для індивідуалізації траєкторії особистісного розвитку, особистісних якостей та життєвих компетентностей засобами наступності в роботі старших дошкільників ЗДО з початковою школою;
 • Засвоєння процесу соціалізації особистості дитини дошкільного віку в умовах сучасного закладу освіти;
 • Формування у дітей творчості, спрямованої на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей.

     З метою успішної реалізації даних завдань з педагогами проводилися різні форми методичної роботи:

                         Педагогічні ради:

 • «Дошкільна освіта: реальні кроки в наявних умовах»,
 • «Створення умов для вдосконалення пізнавально-інтелектуальної діяльності дітей дошкільного віку шляхом розвитку креативного потенціалу педагогіних кадрів»,
 • «Соціалізація дітей в сучасному просторі»,
 • Педрада-КВК «Естетичне виховання дітей через різні форми організації художньої діяльності».

Реалії та перспективи діяльності закладу дошкільної освіти».

семінари – практикуми для вихователів:

 • «Творчий педагог – творчі діти»,
 • «Успішна соціалізація дитини в колективі однолітків»,
 • «Природа як засіб естетичного виховання дошкільнят».

Для розширення та збагачення знань педагогів щодо організаційно-педагогічної роботи з молодими спеціалістами проведено слідуючі форми роботи:

 • круглий стіл «Духовний розвиток дітей в умовах сучасного дошкільного закладу»,
 • бесіда-консультація «Забезпечення безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку»,
 • круглий стіл «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку»,
 • індивідуальна консультація «Забезпечення готовності дошкільників до школи.

Активізація діяльності педагогічних працівників ЗДО№10 здійснювалась на діагностичній основі, через роботу міських методичних об’єднань, в яких педагоги закладу постійно брали участь.

- для директорів ЗДО та вихователів – методистів – вихователь Верба О.Г. підготувала і провела спільно з вчителем початкових класів заняття «Шляхи забезпечення наступності в роботі ЗДО та школи на засадах дитиноцентризму»,

- для вихователів, які мають вищу кваліфікаційну категорію – Шаблієнко Г.І. та Боярин Н.М. провели методоб’єднання на тему: «Розвиток життєвої компетентності дитини – провідне завдання вихователя»,

- методоб’єднання для вихователів на тему: «Сучасні підходи до

організації життєдіяльності дітей молодшого віку в умовах сучасного закладу дошкільної освіти» провели вихователі Сапіташ О.М. та Панферова Т.Г.

- вихователі Слива О.А. та Киришун О.В. ділилися досвідом роботи з

вихователями інших закладів по музейній педагогіці,

- логопед Ткаченко Т.С. розповіла своїм колегам про проблеми взаємодії

в логопедичній роботі вчителя-логопеда, вихователів, практичного психолога та батьків дітей з мовним недорозвитком.

Крім того, були проведені :

-         Майстер – клас вихователя Литвин Н.М. «Декор для птахів»,

-         Майстер-клас вихователя Романенко Н.В. та мами Аніскіної О.С. «Художнє слово як засіб розвитку словника дошкільника»,

-         Педагогічна майстерня вихователя Чабаненко О.С. «Виготовлення солодких букетів».

У 2018-2019 навчальному році дев’ять педагогів атестувалося:

-         Романенко Н.П.,музичний керівник, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та відповідності раніше присвоєному званню «Вихователь-методист»;

-         Матієнко Т.В., вихователь, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та відповідності раніше присвоєному званню «Вихователь-методист»;

-         Гігійчук О.Г., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;

-         Данько А.В., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;

-         Слива О.А., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;

-         Корзун Н.В., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії»;

-         Ткаченко Т.С., логопед, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст другої категорії»;

-         Корж С.А., вихователь, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст»;

-         Олесенко Л.І., вихователь, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст».

     На належному рівні проводилась робота з батьками: осінній ярмарок, групові та загальні батьківські збори, родинні свята, участь у виставках та конкурсах.

Зміст навчально-виховного процесу в ДНЗ визначався Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та освітньою Програмою для дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина»

Мережа груп ЗДО № 10 станом на 01.09.2019 складає 14 груп.

Серед яких:

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 14
  ранній вік 3
  дошкільний ві 11
3. Режим роботи групп:  
  12 годин 14
4. Проектна потужність 320
5. Кількість вихованців 421
6. Відсоток наповнюваності закладу 135%
  Кількість працівників усього 69
  педагогічний персонал 36
  обслуговуючий персонал 33


У 2018/19 році 105 вихованців отримали дошкільну освіту і підуть до школи. Упродовж 2018/2019 навчального року заклад дошкільної освіти відвідувало в середньому 290 дітей.

Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону «Про дошкільну освіту». Графік роботи груп дає можливість задовольнити запити батьків.

Аналіз кадрового забезпечення

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу.

Так, станом на 01.08.2019 р. у дошкільному закладі працювало 35 педагогів.

Освітній рівень педагогів:

 1

Фаховий рівень педагогів:

2

Якісний склад педагогічних працівників за стажем роботи:

3

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу.

Так, станом на 01.08.2019 р. у дошкільному закладі працювало 35 педагогів.

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Отже, в цілому робота колективу ЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в закладі були проведені масові (педради, педагогічні години, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

Педагоги закладу, усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти постійно намагаються підвищувати свій професійний рівень через проходження курсової підготовки, самоосвіту, прийняття активної участі в різноманітних методичних заходах ЗДО та міста. Так курсову підготовку при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» пройшли в цьому навчальному році вихователі Матієнко Т.В., Пономаренко А.І., Осадча В.М., Сапіташ О.М., Киришун О.В., Луценко Л.М., Білогруд О.Г., Корзун Н.В., Олесенко Л.І.,

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. З метою підвищення якості дошкільної освіти, стимулювання творчого потенціалу педагогічних працівників, активізації та удосконалення освітньої діяльності в ЗДО запроваджено рейтингову систему оцінювання ефективності роботи.

Педагоги усвідомлюють, які високі вимоги ставляться сьогодні щодо професіоналізму сучасного педагога, тому вони намагаються постійно підвищувати свій професійний рівень.

У 2018-2019 році було атестовано 9 педагогів закладу.

За результатами атестації Романенко Н.П. та Матієнко Т.В. встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання вихователь-методист».

Гігійчук О.Г., Сливі О.А. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Корзун Н.в. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Ткаченко Т С. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Корж С.А., Олесенко Л.І. – оновлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу є робота зі зверненнями громадян.

Робота зі зверненнями громадян в ЗДО № 10 ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Протягом 2018/2019 н.р. до директора закладу не було жодного письмового звернення.

Кількість звернень за змістом питань склала:

Зміст питання Кількість
1. Влаштування дітей в заклад 42
2. Поліпшення матеріально-технічної бази. Ремонтні роботи. 0
3. Організація харчування 0
4 Інші (працевлаштування, роз’яснення щодо реєстрації дитини в міськвно на вступ до закладу дошкільної освіти, тощо) 17
5 Всього:                                                 59 звернень

Усі порушені питання вирішені.

Участь педагогів у міських формах методичної роботи, самоосвітня діяльність педагогів

 • створено   належні умови для здійснення   системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу;
 • поповнено інформаційно-методичну базу ЗДО навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти;
 • створено умови для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу.

Згідно річного плану у 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив ЗДО№10 працював над такими завданнями:

 • Спрямування роботи на збереження здоров’я, покращення показників фізичного розвитку, підвищення опірності організму до несприятливих факторів внутрішнього і зовнішнього середовища;
 • Створення умов для емоційного комфорту, стану залучення до життя в соціумі, для індивідуалізації траєкторії особистісного розвитку, особистісних якостей та життєвих компетентностей засобами наступності в роботі старших дошкільників ЗДО з початковою школою;
 • Засвоєння процесу соціалізації особистості дитини дошкільного віку в умовах сучасного закладу освіти;
 • Формування у дітей творчості, спрямованої на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей.

     З метою успішної реалізації даних завдань з педагогами проводилися різні форми методичної роботи:

                         Педагогічні ради:

 • «Дошкільна освіта: реальні кроки в наявних умовах»,
 • «Створення умов для вдосконалення пізнавально-інтелектуальної діяльності дітей дошкільного віку шляхом розвитку креативного потенціалу педагогіних кадрів»,
 • «Соціалізація дітей в сучасному просторі»,
 • Педрада-КВК «Естетичне виховання дітей через різні форми організації художньої діяльності».

Реалії та перспективи діяльності закладу дошкільної освіти».

семінари – практикуми для вихователів:

 • «Творчий педагог – творчі діти»,
 • «Успішна соціалізація дитини в колективі однолітків»,
 • «Природа як засіб естетичного виховання дошкільнят».

Для розширення та збагачення знань педагогів щодо організаційно-педагогічної роботи з молодими спеціалістами проведено слідуючі форми роботи:

 • круглий стіл «Духовний розвиток дітей в умовах сучасного дошкільного закладу»,
 • бесіда-консультація «Забезпечення безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку»,
 • круглий стіл «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку»,
 • індивідуальна консультація «Забезпечення готовності дошкільників до школи.

Активізація діяльності педагогічних працівників ЗДО№10 здійснювалась на діагностичній основі, через роботу міських методичних об’єднань, в яких педагоги закладу постійно брали участь.

- для директорів ЗДО та вихователів – методистів –  вихователь Верба О.Г. підготувала і провела спільно з вчителем початкових класів заняття «Шляхи забезпечення наступності в роботі ЗДО та школи на засадах дитиноцентризму»,

- для вихователів, які мають вищу кваліфікаційну категорію – Шаблієнко Г.І. та Боярин Н.М. провели методоб’єднання на тему: «Розвиток життєвої компетентності дитини – провідне завдання вихователя»,

- методоб’єднання для вихователів на тему: «Сучасні підходи до

організації життєдіяльності дітей молодшого віку в умовах сучасного закладу дошкільної освіти» провели вихователі Сапіташ О.М. та Панферова Т.Г.

- вихователі Слива О.А. та Киришун О.В. ділилися досвідом роботи з

вихователями інших закладів по музейній педагогіці,

- логопед Ткаченко Т.С. розповіла своїм колегам про проблеми взаємодії

в логопедичній роботі вчителя-логопеда, вихователів, практичного психолога та батьків дітей з мовним недорозвитком.

Крім того, були проведені :

-         Майстер – клас вихователя Литвин Н.М. «Декор для птахів»,

-         Майстер-клас вихователя Романенко Н.В. та мами Аніскіної О.С. «Художнє слово як засіб розвитку словника дошкільника»,

-         Педагогічна майстерня вихователя Чабаненко О.С. «Виготовлення солодких букетів».

-          

У 2018-2019 навчальному році дев’ять педагогів атестувалося:

-         Романенко Н.П.,музичний керівник, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та відповідності раніше присвоєному званню «Вихователь-методист»;

-         Матієнко Т.В., вихователь, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та відповідності раніше присвоєному званню «Вихователь-методист»;

-         Гігійчук О.Г., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;

-         Данько А.В., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;

-         Слива О.А., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;

-         Корзун Н.В., вихователь, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії»;

-         Ткаченко Т.С., логопед, на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст другої категорії»;

-         Корж С.А., вихователь, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст»;

-         Олесенко Л.І., вихователь, на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст».

     На належному рівні проводилась робота з батьками: осінній ярмарок, групові та загальні батьківські збори, родинні свята, участь у виставках та конкурсах.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

Однією з проблем ЗДО є вирішення питання наступності, з цією метою у 2018-2019 навчальному році проводилися різні заходи із педагогами

ЗОШ І-ІІІ ст. №7.

Протягом всього навчального року діти середніх та старших груп (за згодою батьків) із задоволенням відвідували гурток хореографії та гурток англійської мови.

Методична робота в закладі дошкільної освіти набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів. Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна ди- наміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок.

ЛОГОПАТИ

З 3 по 14 вересня діти які мали мовленеві вади, були охоплені корекційно-логопедичною роботою. Загалом кількість дітей складає 62 осіб.

Впродовж 2018-2019 року діти які мали мовленнєві вади, були охоплені корекційно-логопедичною роботою. Загалом кількість дітей складає 64 осіб.

З дітьми в яких виявлено недорозвинення мовлення, проведено поглиблене обстеження з метою уточнити діагнози та вибір навчальних способів формування відсутніх звуків.

На кожну дитину була заведена картка мовленнєвого розвитку, згідно з якою складався план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення, мовного дихання, дрібної моторики.

Єдиний перспективний план корекційної роботи складався на весь період навчання.

Впродовж року проводилися індивідуальні та під групові заняття з навчання правильної артикуляції звуків, та розвитку фонематичних процесів.

Важливо було навчити дітей застосовувати мовні вміння в повсякденному спілкуванні та нових ситуаціях.

В деяких дітей, що мають достатньо розвинений рівень психофізичного розвитку, були сформовані звуки та надані консультації батькам по закріпленню даних звуків. І діти надалі продовжували роботу дома.

Для проведення корекційної роботи, логопедичний кабінет в достатній мірі устаткований навчально-дидактичними матеріалами та ідивідуальними допоміжними засобами. А саме: логопедичними-постановочними зондами, журналами, книгами, логопедичними альбоми, роздавальним дидактичним матеріалом.

Навчально-методичні посібники які використовувалися в корекційній роботі – це Тарасун В.В. «Навчально-методичний посібник вчителя-логопеда», Тарасун В.В «Логодидактика»; Людмила Федорович «Формування правильної вимови у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку», Л.Федорович «Конспекти логопедичних занять»; Рібцен Ю.В. «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя»; Трофименко Л.І. «Діагностика та корекція загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку».

Для закріплення знань та навичок отриманих на логопедичних заняттях, важливу роль відіграє тісний зв'язок та взаєморозуміння між логопедом та батьками дітей.

Протягом року проводилися зустрічі з батьками, індивідуальні консультації, також надавалися рекомендації та поради.

Загалом до школи піде з виправленим мовленням 46 дітей.

Із значним покращенням 16 дітей.

АНАЛІЗ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Упродовж 2018/2019 навчального року робота психологічної служби ЗДО № 10 проводилась згідно річного плану, а також за власними висновками на підставі психодіагностичних досліджень. Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

Протягом 2018 – 2019 навчального року психологічною службою закладу було проведено:

Для дітей:

 1. Для дітей ранього віку – профілактичне заняття з елементами тренінгових вправ «Я і мій дитячий садок».
 2. Для дітей старших груп – профілактичне заняття на тему: «Я образилась (образився)».
 3. Для дітей старших груп – індивідуальні корекційні заняття на тему :»Розвиток емоційної сфери дітей засобами арттерапії»
 4. Для дітей старших груп – індивідуальні заняття з використанням піскової терапії: «Знайомство з пісочною країною», «Пісочний дощ».
 5. Для дітей середніх груп – дослідження розвитку сприймання дітей за методиками: «Які предмети сховані в малюнках», «Чого не вистачає на цих малюнках».
 6. Для дітей середніх груп – дослідження особливостей мислення дошкільнят: «Розрізні картинки» (наочно-дійове мислення).
 7. Для дітей середніх груп – дослідження розвитку мовлення: «Послідовність подій».
 8. Для дітей старших груп – психологічна готовність до школи: «Читання казки», методика Керна-Карасика.

Для вихователів:

 1. Доповідь на семінарі на тему: «Індивідуальна своєрідність творчого і обдарованої дитини».
 2. Тренінг для вихователів на тему: «Формування творчої особливості педагога».

Для психологів міста:

Семінар на тему: «Толерантне спілкування».

Для батьків:

 1. Консультації на тему:

а) «Я не вмію», або як розвинути мотивацію.

б) «Гіперактивна дитина»

в) «У дитини істерика в магазині. Що робити, щоб назавжди про це забути?» тощо,

г) Тренінг для батьків: «Попередження насильства жорстокості у сім’ї та дитячому колективі».

Висновки по результатам діагностування дітей старших груп

Високий рівень розвитку дітей старших груп.   

4

Середній рівень розвитку дітей старших груп.
Вересень 2018 року

5

Низький рівень розвитку дітей старших груп.
Вересень 201
8 року

6

Високий рівень розвитку дітей старших груп.
Травень 2019 року

7

Середній рівень розвитку дітей старших груп.
Травень 201
9року

8

           

Висновки по результатам діагностування дітей

старшої групи «Оленка»

Під час проведення психодіагностики пізнавальних процесів дітей та спостереженнями за ними під час занять, можна зробити такі висновки:
Діти вміють розпізнавати предмети за його основними характеристиками: кольором, величиною, формою та матеріалом. (Дидактична гра «Якої фігури не стало?» - форма, колір, пам'ять).

Мовлення для дітей під час занять є виразним, змістовим, діти вміють міркувати, слухати та вести бесіду. (На занятті складали речення за схемою – всі справилися; добре орієнтуються в звуках; опис тварини, яку побачили в бінокль тощо).

Ці діти є дуже допитливими, задають безліч запитань – це говорить про їх високий рівень мислення.

Висновки по результатам діагностування дітей

старшої групи «Золота рибка»

Ці дітки добре орієнтуються в просторі. Знають: вліво, вправо, вверх, вниз (методика «Графічний диктант». Не справилися деякі дітки із-за неуважності). На належному рівні розвиток слухової пам’яті, як короткотривалої так і довготривалої. За допомогою методики «Що зникло?» діти впевнено відповідали на питання психолога.

В квітні-травні, при повторному дослідженні розвитку уваги, зросла їх концентрація та стійкість, (За допомогою методики: «Простав знаки», «Знайди і викресли»).

Також високий рівень логічного мислення (методики: «4 зайвий», «Нісенітниці» тощо).

На заняттях дітки знають об’єкти живої та неживої природи (обводили предмети). Подобається гра «Утвори пари».

Висновки по результатам діагностування дітей

старшої групи «Курчатко»

Дошкільники дуже гарно орієнтуються в часі: рік, місяць, доба, година (Дидактична гра «Дні тижня»).

Мають достатній рівень сприймання (методика «Чого не вистачає на цих малюнках?», «Які предмети сховали в малюнках?).

Пам'ять дітей, поєднуючись з мовою та мисленням набуває інтелектуального характеру (Дидактична гра «Яка тварина зникла і який це день тижня», «Запам’ятай малюнки», «Запам’ятай цифри»),

Також добре орієнтуються у розташуванні предметів у просторі (Вліво, вправо. Складали вагончики з паличок Кюізенера: який номер вагона? Який найдовший? Який найкоротший?).

Грамота на дуже високому рівні, особливо звуковий аналіз слів.

Висновки по результатам діагностування дітей

старшої групи «Буратіно»

Ці дітки чітко вміють діяти за словесною інструкцією педагога (Дидактична гра «Збери портфель» «Відгадай»)

На високому рівні сприймання та розвиток уваги. Вміють гарно уявляти та фантазувати. (Це було перевірено за допомогою методики «Придумай гру», «Домалюй предмет»).

Вміють співставляти слова, що означають назву предмета з самим предметом (методика «Відгадай предмет»), роблять узагальнення, проте висловлюють свою думку не послідовно, шляхом повторення за дорослим.

Гарно працюють з коректурними таблицями Н. Гавриш.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

Гурткова робота в ЗДО набуває дедалі більшої популярності, стаючи невід’ємною частиною освітнього процесу. Організація додаткових послуг дала змогу підвищити статус та зміцнити позитивний імідж закладу. Цьому сприяє професійний рівень педагогів, які надають ДОП, а саме:

Богуш О.М.,

Слободенюк Ю.В.

Платні послуги надаються у 8 групах.

Охоплено ДОП – 243 дитини.

ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування дітей у ЗДО № 10 здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі - Інструкція з організації харчування), враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об'єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальних осіб за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані. При складанні меню харчування було враховано:

- вікові групи (раннього віку; дошкільного віку);

- тип дошкільного закладу (заклад комбінованого типу);

- режим харчування (3-х разове).

Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти харчування в спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів. Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати за харчування дітей, вона становить 60% від вартості харчування однієї дитини на день.

Питання організації харчування дітей в закладі знаходиться на постійному контролі з боку директора, медичної сестри, розглядалось на нарадах при директору закладу, виробничих нарадах, батьківських зборах.

Пільговим харчуванням в 2018/2019 н.р. було охоплено 27 дітей, серед них:

- 6 дітям розмір плати за харчування зменшено на 50%;

- 21 дитини звільнені від сплати за харчування

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Робота медичного персоналу.

Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина. Весь освітньо-виховний процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров’яформуючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Загартування та реалізація програми валеокорекції дали можливість знизити показники простудної захворюваності.

Завідувач та медична сестра Степаненко О.П. постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний стан.

Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності системного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також є: неплатіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ЗДО, навчання батьків, безробіття. Середньорічна кількість відвідуваності складає 85%.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей віку – 1 раз у квартал, а влітку кожен місяць. Проводиться огляд дітей на педикульоз 1 раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ЗДО. Під особливим контролем температурний режим приміщень.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проведено обстеження в баклабораторії.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

Ще одним з головних напрямків в роботі директора є укріплення матеріально-технічної бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.

ЗДО № 10 – це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Адміністрація ЗДО разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти.

Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги. Разом з завгоспом ЗДО Гріненко М.М. постійно працюємо над розвитком матеріально-технічної бази ЗДО.

Повноцінно функціонує музична та спортивна зала для свят, розваг, занять з фізкультури, музики; обладнано методичний кабінет, медичний кабінет, кабінет вчителя-логопеда, практичного психолога.

Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками.

У нашому закладі велика увага приділяється збереженню і зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні.

Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального закладу є і буде першочерговим.

Корисним внеском для дошкільного закладу були доброчинні внески батьків, які насамперед спрямовувалися на покращення матеріальної бази, санітарно-гігієнічних умов, естетичне оформлення приміщень, які надходили у вигляді товарів і робіт.

За період з 01.09.2018 року до 01.08.2019 року оприбутковано матеріальних цінностей:


За бюджетні кошти придбано та виконано:

 1. Дитячі стільці – 8025 грн.
 2. Спортивне обладнання – 15900 грн.
 3. Шафа-купе – 5900 грн.
 4. Письмовий стіл – 3400 грн.
 5. Стілець – 1450 грн.
 6. Журнальний стіл – 1900 грн.
 7. Лінолеум – 9107 грн.
 8. Заміна каналізаційної системи у підвальному приміщені – 108270 грн.
 9. Пластикова перегородка з вікном + заміна скла у іншому вікні – 12000 грн.

Всього використано: 165952 грн.

За кошти фізичних осіб придбано для ЗДО:

 1. Двері у спортзал – 3008 грн.
 2. Шпалера у спортзал та кабінет англійської мови – 3830 грн.
 3. Жалюзі на вікна у музичну залу та кабінет англійської мови (6 шт.) – 9700 грн.
 4. Пилосос (1 шт.) – 2899 грн.
 5. Пластикові бочки (для харчових продуктів – 6 шт.) – 1493 грн.
 6. Прорізинові миски – 800 грн.
 7. Балія – 255 грн.
 8. Меблі у спортзал (10000 грн. подарунок від випускників та 4000 грн. благодійні внески батьків) – 14000 грн.
 9. Пуфик у коридор – 3700 грн.
 10. Вуличні лавочки (2 шт.) – 4000 грн.
 11. Кришки для консервування (1000 шт.) – 744 грн.
 12. Ключ закаточний – 200 грн.
 13. Миючі засоби – 4980 грн.
 14. Канцтовари – 3154 грн.
 15. Проплата за укладання лінолеуму у двох холах – 4438 грн.
 16. Клей для поклейки шпалер – 275 грн.
 17. Господарські товари (розетки, виключателі, плафон, кабель, грунтовка, …) – 9557 грн.
 18. Поклейка шпалери, потолка у спортзалі (робота) – 17079 грн.

Всього використано: 74112 грн.

За рахунок фізичних осіб, які надійшли до груп:

Група «Курчатко»

 1. 1.Придбання SMART-TV та з’єднання до нього – 12132 грн.
 2. 2.Шафи для рушничків – 3900 грн.
 3. 3.Облаштування майданчика – 853 грн.
 4. 4.Ремонт підлоги в груповій кімнаті – 217 грн. 30 коп.

Всього використано: 17102 грн. 30 коп.

Група «Оленка»

 1. 1.Шафа-купе – 13800 грн.
 2. 2.Ліжка 2-хповерхові (2 шт.) – 7000 грн.
 3. 3.Матеріал для облаштування групи (тканина, нитки, стрічки, тесьма, шари підвісні) – 1051 грн. 50 коп.

Всього використано: 20800 грн.

Група «Буратіно»

 1. Заміна дверей – 2700 грн.
 2. Килимове покриття – 3000 грн.
 3. Ремонт сантехніки – 500 грн.
 4. Фотошпалери – 100 грн.
 5. Ремонт та розпис стін в павільйоні – 2575 грн.
 6. Заміна дошок (на пісочниці та павільйоні) – 1679 грн. 60 коп.
 7. Медикаменти для аптечки – 51 грн. 05 коп.
 8. Косметичний ремонт в кімнаті помічника вихователя – 52 грн.
 9. Прання килимів – 340 грн.
 10. Заміна матраців (24 шт.) та подушок ( 24 шт.) – 7200 грн.
 11. Канцтовари – 1005 грн.03 коп.
 12. Господарські товари – 903 грн. 85 коп.
 13. Декорування групи – 143 грн. 63 коп.

Всього використано: 20250 грн. 16 коп.

Група «Казка»

 1. 1.Матеріал на столик і лави – 2700 грн.
 2. 2.Матеріал на пісочницю та стільницю (дерево) – 3000 грн.
 3. 3.Іграшки – 379 грн.
 4. 4.Альбоми (90 шт.) – 3150 грн.
 5. 5.Господарські товари - 61 грн.
 6. 6.Посуд (тарілка мілка, тарілка глибока, чашка ) (30 шт.) – 2329 грн.
 7. 7.Костюм поліцейського ( дитячий) – 300 грн.

Всього використано: 11919 грн.

Група «Полуничка»

 1. 1.Ремонт роздягальної кімнати:

-         двері – 3550 грн.

-         лінолеум – 5930 грн.

-         стіни – 8500 грн.

-         потолок – 6500 грн.

-         тюль і карнізи – 1530 грн.

 1. 2.Канцтовари – 2600 грн.
 2. 3.Господарські товари – 2600 грн.

Всьго використано: 31210 грн.

Група «Калинонька»

 1. .Альбоми – 3150 грн.
 2. Пилосос – 3299 грн.
 3. .Спуск. Механізм – 150 грн.

Всьго використано: 6599 грн.

Група «Золота рибка»

 1. 1.Подушки (25 шт.) – 2860 грн.
 2. 2.Сантехніка – 322 грн.
 3. 3.Килим – 2450 грн.
 4. 4.Тюль – 1500 грн.
 5. 5.Фарба – 1369 грн.
 6. 6.Канцтовари – 107 грн.
 7. 7.Унітаз – 1665 грн.

Всього використано: 10273 грн.

Група «Зернятко»

 1. 1.Споруда на майданчик – 1600 грн.
 2. 2.Канцтовари – 1000 грн.
 3. 3.Двері – 4420 грн.
 4. 4.Господарські товари – 2113 грн.
 5. 5.Фарба – 641 грн.

Всьго використано: 9774 грн.

Група «Ромашка»

 1. 1.Бойлер – 2200 грн.
 2. 2.Шафи для рушничків – 4000 грн.
 3. 3.Лави для групи (3 шт.) – 1800 грн.
 4. 4.Змішувач (кран для кухні) – 600 грн.
 5. 5.Фарбування майданчика – 808 грн.
 6. 6.Миття килимів – 280 грн.

Всьго використано: 9688 грн.

Група «Віночок»

 1. 1.Книжки та зошити (по 31 шт.)– 8680 грн.
 2. 2.Двері – 4600 грн.
 3. 3.Канцтовари – 3100 грн.

Всього використано: 16380 грн.

Група «Ведмежатко»

 1. 1.Канцтовари – 1825 грн.
 2. 2.Дидактичні ігри – 354 грн.

Всього використано: 2179 грн.

Група «Ясочка»

 1. 1.Двері – 4610 грн.
 2. 2.Установка дверей – 700 грн.
 3. 3.Канцтовари та побутова хімія – 690 грн.

Всього використано: 6000 грн.

Група «Світлячок»

 1. 1.Двері – 3730 грн.
 2. 2.Установка дверей – 600 грн.
 3. 3.Будівельні матеріали – 1175 грн.
 4. 4.Господарчі товари – 1085 грн.
 5. 5.Сантехніка – 250 грн.

Всього використано: 6840 грн.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду закладу. Коридор, холи поступово поповнюються новими меблями. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ЗДО.

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:

-         перекриття покрівлі закладу;

-         перефарбування фасаду закладу.

Зрозуміло, я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви: - спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі, створювати затишок та комфорт для дітей в групах.

Наш заклад користується попитом серед батьків. Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання – створення умов для виховання та оздоровлення наших дітей.

Подальший розвиток ЗДО можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами. Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей, батьків, можна тільки там, де всі відчувають свою приналежність до найвищої справи на Землі – формування Людини.

Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-директор» до вирішення усіх питань навчально-виховного процесу та уселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є активним і відповідальним співучасником цієї системи.

У зв'язку з складанням річного плану роботи закладу на 2019/2020 навчальний рік, прохання до всіх присутніх надати свої пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу, покращення освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей, умов праці та відпочинку працівників закладу.

Від імені всього нашого колективу, я, як завідувач ЗДО № 10, хочу подякувати батькам, які небайдужі до життя нашого дитячого садка та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах, щодо його покращення, а також хочу завірити, що й надалі в закладі буде проводитись робота щодо забезпечення належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

Також від душі вдячна відділу освіти за ту увагу і турботу про дітей, за знаходження і можливості.

 

 

 

 

Музична вистава  "Квітковий дивосвіт"

(старша група "Буратіно")

 

Файл 01022

Файл 01026 

Файл 01034

Файл 01055

 

 

 

 

ОСІННІЙ  ЯРМАРОК

DSCN8428

DSCN8306

 

Звіт

 

керівника про діяльність

закладу дошкільної освіти

№10 «Любавонька»

за 2017-2018 навчальний рік

Підготувала

директор ЗДО № 10 «Любавонька»

Томенко Л.М.

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

 

Шановні присутні!

 

Ось і закінчився ще один рік. Для всіх нас він був дуже вдалим, плідним і ефективним. Ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу нашого закладу, оцінити діяльність директора на посаді.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітувати перед Вами, шановні колеги та батьківська громадськість, про свою діяльність як керівника ЗДО № 10 «Любавонька».

Як директор, у своїй діяльності я керувалась Статутом дошкільного навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ЗДО.

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

 

Загальні відомості про функціонування закладу дошкільної освіти.

ЗДО здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення Національної Доктрини розвитку освіти України в ХХ1ст»,Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту ЗДО, нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні, інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році» та інших нормативних документів МОН України, а також висновків аналізу за 2017-2018 навчальний рік .

Провідним мотивом ЗДО в 2017-2018н.р.став пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які допомогли ЗДО реальноздійснювати реформу своєї діяльності, знайти власне обличчя та статус, певний стиль роботи.

 

Пріоритетні напрямки діяльності (завдання, що вирішувались)

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи, а саме:

1. Удосконалити роботу щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі, розвивати творчі здібності дошкільнят через співтворчість дитини і вихователя.

2. Залучати дітей до української національної обрядовості, формування уявлення про національне мистецтво, виховувати патріотизм до своєї Батьківщини.

3. Збереження наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку шляхом взаємодії зі школою.

4. Створити умови для збереження та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напряму.

 

Зміст навчально-виховного процесу в ДНЗ визначався Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та освітньою Програмою для дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина»

Мережа груп ЗДО № 10 станом на 01.09.2018 складає 14 груп. Серед яких:

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

14

 

ранній вік

3

 

дошкільний ві

11

3.

Режим роботи групп:

 
 

12 годин

14

4.

Проектна потужність

320

5.

Кількість вихованців

420

6.

Відсоток наповнюваності закладу

135%

 

Кількість працівників усього

68

 

педагогічний персонал

35

 

обслуговуючий персонал

33

У 2017/18 році 105 вихованців отримали дошкільну освіту і підуть до школи. Упродовж 2017/2018 навчального року заклад дошкільної освіти відвідувало в середньому 290 дітей. 

Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону «Про дошкільну освіту». Графік роботи груп дає можливість задовольнити запити батьків.

 

Аналіз кадрового забезпечення

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу.

Так, станом на 01.08.2018 р. у дошкільному закладі працювало 35 педагогів.

 1

2

 

3

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Отже, в цілому робота колективу ЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в закладі були проведені масові (педради, педагогічні години, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

 

Виконання плану курсової підготовки, результати атестації педагогічних працівників

Педагоги закладу, усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти постійно намагаються підвищувати свій професійний рівень через проходження курсової підготовки, самоосвіту, прийняття активної участі в різноманітних методичних заходах ЗДО та міста. Так курсову підготовку при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» пройшли в цьому навчальному році вихователі Корж С.А, Слива О.А., Данько А.В., Гігійчук О.Г., музичний керівник Романенко Н.П., вчитель-логопед Ткаченко Т.С.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. З метою підвищення якості дошкільної освіти, стимулювання творчого потенціалу педагогічних працівників, активізації та удосконалення освітньої діяльності в ЗДО запроваджено рейтингову систему оцінювання ефективності роботи.

Педагоги усвідомлюють, які високі вимоги ставляться сьогодні щодо професіоналізму сучасного педагога, тому вони намагаються постійно підвищувати свій професійний рівень.

В 2017-2018 навчальному році було атестовано 11 педагогів закладу.

За результатами атестації Вербі О.Г., Бондарєвій Т.В., Гопанчук О.М., Шаблієнко Г.І. встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «Вихователь-методист». Калініченко Н.П. та Боярин Н.М. встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоїли звання «Вихователь-методист».

Панферовій Т.Г., Литвин Н.М. – встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Романенко Н.В. присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; Косяченко Ю.Р. – присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» та Боярин Н.П. – встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу є робота зі зверненнями громадян.

Робота зі зверненнями громадян в ЗДО № 10 ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Протягом 2017/2018 н.р. до директора закладу не було жодного письмового звернення.

Кількість звернень за змістом питань склала:

Зміст питання

Кількість

1.

Влаштування дітей в заклад

27

2.

Поліпшення матеріально-технічної бази. Ремонтні роботи.

2

3.

Організація харчування

1

4

Інші (працевлаштування, роз’яснення щодо реєстрації дитини в міськвно на вступ до закладу дошкільної освіти, тощо)

36

5

Всього: 65 звернень

Усі порушені питання вирішені.

 

Участь педагогів у міських формах методичної роботи, самоосвітня діяльність педагогів

 

        Удосконалення роботи щодо створення предметно – ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі; розвиток творчих здібностей дошкільнят через співтворчість дитини і вихователя;

-         Залучення дітей до української національної обрядовості, формування уявлення про національне мистецтво, виховання патріотизму до своєї Батьківщини;

-         Забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку шляхом взаємодії зі школою;

-         Створення умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо – розвивального напряму.

Методична робота в закладі дошкільної освіти набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів. Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна ди- наміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

 

 

Протягом навчального року були проведені педагогічні ради:

        «Проблеми, пошуки, знахідки»(настановча),

        «Дитинство - це гра, гра – це дитинство»,

        «Шляхи вдосконалення національно-патріотичного виховання дошкільників в контексті «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді»,

        «Партнерська співпраця між колективами ЗОШ та ДНЗ щодо підготовки дошкільників до навчання в школі»,

        «Проблеми, підсумки, реалії» (підсумкова).

 

Проведено семінари-практикуми для вихователів:

 

        «Організація ігрової діяльності в умовах сучасної дошкільної освіти»(воркшоп),

        «Особливості виховання патріотизму у дошкільників»,

        Наступність у роботі дошкільного закладу і школи як умова забезпечення особистісно – виховного процесу».

Підвищенню фахової майстерності педагогів сприяли методичні об’єднання, які було проведено згідно плану методичного кабінету міського відділу освіти:

- для вихователів, які мають вищу кваліфікаційну категорію та звання «Вихователь-методист», для завідуючих та вихователів-методистів вихователі Бондарєва Т.В. і Білогруд О.Г. провели методоб’єднання на тему: «Екологічне виховання як фактор формування екологічної культури особистості»;

- Луценко Л.М. та Сасюк С.В. ділилися досвідом з вихователями по темі: «Розвиток емоційної сфери дошкільників через спільну з педагогами діяльність»;

- для музичних керівників Романенко Н.П. показала театралізоване дійство   «В країні емоцій», що відповідало темі методооб’єднання «Здоров’язбережувальні технології, емоційний вплив засобів музики на дитину»;

- старша медична сестра Спепаненко О.П. на методичному об’єднання для медичних сестер розповіла про профілактику харчових отруєнь у дітей дошкільного віку.

Було проведено майстер-класи для педагогів інших дошкільних закладів:

        «Майстерність створення виробів із паперової лози» - вихователь Слива О.А.,

        Дивовижні малюнки на пташиному пір’ї» - вихователь Снітка М.М.

 

Педагогічна майстерня для педагогів на тему: «Вплив творів мистецтва на гуманітарно-естетичний розвиток дітей (інноваційні технології по впровадженню нетрадиційних методів зображувальної діяльності в роботі з дошкільниками)» була проведена вихователем Шаблієнко Г.І.

На засіданні школи передового педагогічного досвіду вихователь Осадча В.М. ділилася з колегами досвідом роботи з використання ігор та вправ на розвиток пізнавальної сфери дошкільників.

Для підвищення фахової майстерності для молодих педагогів були заплановані та проведені наступні заходи:

        Індивідуальні консультації,щодо складання планів,

        Консультація «Інноваційні підходи до розвитку ігрової взаємодії дітей старшого дошкільного віку за освітньою лінією «Гра дитини»,

        Консультація «Розвиток логіко-математичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку»,

        Бесіда «забезпечення безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку,

        Індивідуальна консультація «Мнемотехніка: розучуємо скоромовки з радістю»,

        Консультація «Стиль педагогічного спілкування»,

        Консультація «Засоби стимулювання пізнавального інтересу дошкільників в процесі розвитку знань про довкілля»,

        Індивідуальна консультація «Забезпечення готовності дошкільників до навчання в школі».

Згідно річного плану, протягом навчального року, працювали творчі пари та групи:

-         Вихователі: Середа О.В., Губрій І.В., Сапіташ О.М. по темі «Забезпечення і підвищення якості дошкільної освіти через створення комплексного методичного забезпечення освітнього процесу з використанням ІКТ

-         Вихователі: Матієнко Т.В., Романенко Н.В., Верба О.Г., Гігійчук О.Г., Боярин Н.М., Чабаненко О.С., Данько А.В., Киришун О.В. по темі: «Музейна педагогіка»

В кінці навчального року в ЗДО було здійснено моніторинг знань, умінь, навичок дітей всіх вікових груп. Головна мета контролю та оцінки досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж року. Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.

 

 

ЛОГОПАТИ

Для забезпечення ефективності усунення різних порушень усної мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку дошкільників протягом 2017-2018 н.р. у ЗДО №10 продовжував роботу логопедичний кабінет з кількістю 64 дитини . За результатами проведеної роботи, встановлено, що вчителем-логопедом Ткаченко Т.С. ведеться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи. Педагог створила необхідні умови для проведення освітньо-виховного процесу на належному рівні. Логопедичний кабінет забезпечений в достатній мірі інструктивно-методичними матеріалами; обов’язковим спеціальним обладнанням, що сприяє досягненню позитивних результатів по виправленню та покращенню мови; в наявності є необхідна кількість розробок занять, консультацій для роботи з дітьми, батьками та педагогами. Аналізуючи роботу вчителя – логопеда Ткаченко Т.С. слід відмітити, що педагог професійно грамотно здійснює діагностичну діяльність - вивчає анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснює обстеження мовлення, складає індивідуальні корекційно – компенсаторні плани роботи з кожною дитиною.

Впродовж 2017-2018 року діти які мали мовленнєві вади, були охоплені корекційно-логопедичною роботою. Загалом кількість дітей складає 64 особи.

З дітьми в яких виявлено недорозвинення мовлення, проведено поглиблене обстеження з метою уточнити діагнози та вибір навчальних способів формування відсутніх звуків.

На кожну дитину була заведена картка мовленнєвого розвитку , згідно з якою складався план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення, психічних процесів, дрібної моторики м'язів пальців рук та загальної моторики.   Єдиний перспективний план корекційної роботи складався на весь період навчання.

Впродовж року проводилися індивідуальні та підгрупові заняття з навчання правильної артикуляції звуків, та розвитку фонематичних процесів.

Важливо було навчити дітей застосовувати мовні вміння в повсякденному спілкуванні та нових ситуаціях.

В деяких дітей, що мають достатньо розвинений рівень психофізичного розвитку, були сформовані звуки та надані консультації батькам по закріпленню даних звуків.

Для проведення корекційної роботи, логопедичний кабінет в достатній мірі устаткований навчально-дидактичними матеріалами та індивідуальними допоміжними засобами, а саме: логопедичні журнали, книги, логопедичні альбоми, роздавальний дидактичний матеріал.

Навчально-методичні посібники , які використовувалися в корекційній роботі - це Тарасун В.В. "Навчально-методичний посібник вчителя-логопеда", Тарасун В.В. "Логодидактика"; Людмила Федорович "Формування правильної вимови у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку", Л.Федорович "Конспекти логопедичних занять";  Рібцен Ю.В. "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 5-го року життя"; Трофименко Л.І. "Діагностика та корекція загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку".

Протягом року проводилися зустрічі з батьками, індивідуальні консультації, також надавалися рекомендації та поради.

Загалом до школи піде з виправленим мовленням 48 дітей.

Із значним покращенням 16 дітей.

АНАЛІЗ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Упродовж 2017/2018 навчального року робота психологічної служби ЗДО № 10 проводилась згідно річного плану, а також за власними висновками на підставі психодіагностичних досліджень. Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

Практичний психолог Щербак А.В. тісно працювала з вихователем-методистом та вчителем-логопедом закладу. Питання профілактичної, корекційної та превентивної роботи вирішувались спільно, було проведено багато сумісних консультацій з батьками з різних проблемних питань. Протягом 2017 – 2018 навчального року психологічна служба закладу працювала над реалізацією пріоритетних напрямків:

• Психологічна допомога малюкам, які вперше прибули до дитячого навчального закладу в адаптації до нового середовища.

• Робота з дітьми які перебувають в складних життєвих обставинах, дітьми групи «ризику».

• Виявлення готовності дітей 6-го року життя до навчання у школі.

• Розвиток соціально - емоційної сфери дітей.

• Оптимізація навчально-виховного процесу, поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі.

Протягом вересня, жовтня практичним психологом ЗДО проводилось спостереження за дітьми з метою:

• вивчення рівня проходження адаптаційного періоду у дітей в новостворених групах;

• виявлення порушень емоційно - афективної сфери дитини.

Спостереження проводилось під час режимних моментів, занять в групі, спортивно-музичних розваг, святкових ранків, прогулянки, тощо, та супроводжувалось бесідами з батьками, педагогами.

Аналіз діяльності в новостворених групах під час адаптаційного періоду дітей показав, що педагоги вміло володіють колективом дітей, вдало підбирають методи і прийоми для залучення неконтактних дітей в колектив однолітків. Забезпечують емоційний комфорт кожній дитині протягом дня, в різних режимних моментах.

Психологічна просвіта батьків та педагогів спрямована на залучення дорослих і дітей до психологічних знань. Просвітницька діяльність здійснювалась в різноманітних формах таких як: лекція, бесіда, семінари, тощо.

Протягом 2017 – 2018 н. р. адміністрація закладу та практичний психолог тісно співпрацювали з соціальними службами, службою у справах неповнолiтнiх по виявленню дітей, які перебувають в складних умовах проживання. Постійно ведеться спостереження та корекційна робота з дітьми, які перебувають в складних умовах проживання.

У 2017-2018 н.авчальному році проводилася психодіагностична робота з дітьми середніх та старших груп.

1. Діагностика емоційно-вольової сфери (методика «Будиночок»

     Гуткіна С.А.)

2. Дослідження особливостей мислення:

«Четвертий зайвий»

«Класифікація»

«Розрізні картинки»

3. Дослідження розвитку сприймання:

«Які предмети сховані в малюнках?»

«Чого не вистачає на цих малюнках?»

«Здогадайтеся, хто це?»

4. Дослідження мовлення:

«10 слів» ( О.Р. Лурія)

«Що зникло?»

5. Дослідження уваги»:

«Знайди і викресли»

«Простав знаки»

6. Дослідження уяви:

«Придумай гру»

«Вигадати розповідь»

7. Вивчення емоційного стану дітей за О. Кучеровою.

8. Діагностична робота з гіперактивними, імпульсивними, тривожними дітьми.

9. Психологічна готовність до школи. (Методика Керна-Ірасека.)

10. Дослідження настрою (А.М. Лутошкін) тощо.

 

Консультативна робота:

1.     «Шляхи допомоги дитині в адаптації»

2.     «Як працювати з емоційно-збудливою дитиною?» (Для вихователів.)

3.     «Значення ігрового середовища у формуванні життєвої компетентності» (Для батьків.)

4.     «Як стимулювати гарну поведінку?» (Для вихователів.)

5.     «Чи готова дитина до школи?» (Для батьків.)

$6.     Консультація з сім’ями учасників АТО та переселенців із зони АТО.

 

Корекційна та розвивальна робота.

 

1.     Групова корекційна програма на тему: «Країною творчості і фантазії».

2.     Індивідуальне заняття з використанням піскової терапії:

«Загадковий пісочний круг»

«Морське дно»

«Незвичайні сліди» тощо.

3.     Індивідуальне заняття на розвиток емоційно-вольової сфери:

«Живі кольори»,

«Мудра сова»,

«Щасливі предмети» тощо.

 

Психологічна просвіта.

1.       Участь у семінарі для вихователів на тему: «Організація ігрової діяльності» . Гра «Емоційні відмітки».

2.       Проведення семінару для вихователів на тему: «Толерантне спілкування».

3.       Виступ на семінарі для вихователів на тему: «Наступність в роботі психолога служити дошкільному закладу і школі».

4.       Виступ на підсумковій педраді на тему: «Психологічна готовність дітей до школи. Порівняльна діагностика дітей старших груп».

5.       Участь у методоб’єднанні для завідуючих та методистів.

       Проведення гри : «Ваші емоції».

У навчальному році була проведена робота по проблемі психологічної готовності до навчання у школі. Готовність дітей до навчання у школі визначалася за допомогою комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального рівня, емоційно- вольової готовності та вміння дитини орієнтуватися на зразок, сенсомоторної координації й тонкої моторики. Робота педагогічного колективу забезпечила високі показники готовності дітей до навчання в школі.

За допомогою діагностичної роботи та спостереження за дітьми було виявлено 81-82% дошкільників, які мають високий рівень готовності дітей до школи.

В старшій групі «Казка», на належному рівні знаходиться розвиток слухової пам’яті як короткотривалої так і довготривалої:

Діти вміють складати розповіді з елементами опису, добре збагачений словниковий запас дітей словами-іменниками, означеннями, дієсловами.

Вміють слухати та діяти за словесною інструкцією дорослого.

Також хочеться відмітити в цій групі вміння уявляти та фантазувати.

На високому рівні розвинена увага, уява, сприйняття та логічне мислення

В старшій групі «Калинка» діти добре орієнтуються у розташуванні предметів у просторі. Вміють обстежувати їх, знаходять спільне та відмінне, групують за ознаками.

На високому рівні розвиток сенсомоторики мислення та уваги.

Словниковий запас відповідає віку дітей.

В старшій групі «Полуничка» в дітей добре розвинені навички збільшення обсягу пам’яті, розвиток творчих здібностей, вольова сфера.

Дошкільники вміють аналізувати різні явища і події, зіставляти їх , узагальнювати, робити висновки.

(Але хочеться додати те, що на початку навчального року дітки швидко стомлювалися в процесі виконання завдань, допускали помилки).

 

Високий рівень розвитку дітей старших груп.                

                            Вересень 2017 року

4

 

Середній рівень розвитку дітей старших груп.          

                          Вересень 2017 року

5

Низький рівень розвитку дітей старших груп.              

                                      Вересень 2017 року

6

 

Високий рівень розвитку дітей старших             груп.                    

Травень 2018 року

7

 

Високий рівень розвитку дітей старших груп.                     Травень 2018 року

8

 

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

 

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

 

Гурткова робота в ЗДО набуває дедалі більшої популярності, стаючи невід’ємною частиною освітнього процесу. Організація додаткових послуг дала змогу підвищити статус та зміцнити позитивний імідж закладу. Цьому сприяє професійний рівень педагогів, які надають ДОП, а саме:

Богуш О.М.,

Слободенюк Ю.В.

Платні послуги надаються у8 групах.

Охоплено ДОП – 238 дітей.

 

ХАРЧУВАННЯ

 

Організація харчування дітей у ЗДО № 10 здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі - Інструкція з організації харчування), враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об'єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальних осіб за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані. При складанні меню харчування було враховано:

- вікові групи (раннього віку; дошкільного віку);

- тип дошкільного закладу (заклад комбінованого типу);

- режим харчування (3-х разове).

Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти харчування в спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів.Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати за харчування дітей, вона становить 60% від вартості харчування однієї дитини на день.

Питання організації харчування дітей в закладі знаходиться на постійному контролі з боку директора, медичної сестри, розглядалось на нарадах при директору закладу, виробничих нарадах, батьківських зборах.

Пільговим харчуванням в 2017/2018 н.р. було охоплено 75 дітей, серед них:

- 30 дітям розмір плати за харчування зменшено на 50%; 

- 34 дитини звільнені від сплати за харчування

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Захворюваність та відвідування

Пріоритетними у 2017/2018 навчальному році були і залишаються здоров’я зберігаючі аспекти. Удосконаленню системи фізичного виховання в закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 77% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 138-158 уд/хв.

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до груп здоров'я й фізкультурних груп. Діти І та ІІ групи здоров’я займаються по основній програмі та виконують нормативи згідно з вимогами програми «Дитина», для дітей ІІІ групи здоров’я передбачено полегшення навантаження.

Медичне обслуговування в ЗДО здійснювалось протягом року лікарем-педіатром Колісник Л.О. та медичною сестрою Степаненко О.П. Планові лікарські огляди проводились чітко за графіком: у групі для дітей раннього віку – один раз на місяць, у дошкільних групах – один раз на квартал. Результати обстеження дітей доводились до відома батьків.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Упродовж навчального року педагогами враховувався стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підбору рухливих ігор, ігор – естафет.

Медичний кабінет оснащено відповідно до «Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу» затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 та нормативних вимог.

Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою.

Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ЗДО та медичних працівників на 2017/2018 н.р. залишається зниження показників захворюваності в ЗДО, зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберегаючої компетентності дошкільників.

З 1 червня дошкільний навчальний заклад працює за літнім режимом роботи. У затвердженому плані роботи на літній оздоровчий період передбачено проведення оздоровчих заходів:

- повітряні та сонячні ванни, водні процедури;

- різні види спортивних, розважальних заходів, екскурсій, туристичних

   походів за межі закладу;

- до раціону харчування дітей обов'язково включені свіжі овочі,

   фрукти. Вартість харчування з 01.06.2018 на літній період збільшено

   на 10%.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

Ще одним з головних напрямків в роботі директора є укріплення матеріально-технічної бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.

ЗДО № 10 – це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Адміністрація ЗДО разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти.

Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги. Разом з завгоспом ЗДО Гріненко М.М. постійно працюємо над розвитком матеріально-технічної бази ЗДО.

Повноцінно функціонує музична та спортивна зала для свят, розваг, занять з фізкультури, музики; обладнано методичний кабінет, медичний кабінет, кабінет вчителя-логопеда, практичного психолога.

Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками.

У нашому закладі велика увага приділяється збереженню і зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні.

Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального закладу є і буде першочерговим.

Корисним внеском для дошкільного закладу були доброчинні внески батьків, які насамперед спрямовувалися на покращення матеріальної бази, санітарно-гігієнічних умов, естетичне оформлення приміщень, які надходили у вигляді товарів і робіт.

За період з 01.09.2017 року до 01.08.2018 року оприбутковані матеріальні цінності:

 

За кошти фізичних осіб придбано для ЗДО:

1.     Миючі засоби – 8222 грн. 30 коп.

2.     Канцтовари – 3403 грн. 75 коп.

3.     Посуда на харчоблок – 612 грн.

4.     Ваги на харчоблок (3 шт.) – 2139 грн.

5.     Закаточні кришки на харчоблок (1000 шт.) – 600 грн.

6.     Шафа у кабінет діловода – 5200 грн.

7.     Стіл діловоду – 1400 грн.

8.     Доплата за м’які куточки – 3750 грн.

9.     Лінолеум, плінтуса – 16880 грн.

10.    За роботу (укладання лінолеуму) – 3500 грн.

11.     Лампочки (100 шт.) – 570 грн.

12. Господарські матеріали: ( шнур для білизни; рятівник для троянд; замок навісний; волосінь, бензин, масло для косарки; круг по металу; дюбеля; з’єднувальна планка; клей; фарба водоемульсійна, фарба-колір, валік, лак-морілка …) – 2098 грн.

13.  Килимові доріжки (коридор) - 5820 грн.

14.  Килимова доріжка у кабінет діловода – 1400 грн

Всього: 55594 грн

 

 

За рахунок коштів фізичних осіб, які надійшли до груп:

 

Група «Ромашка»

1.Ремонт павільйону – 9895 грн.

2. Вхідні двері – 4664 грн.

3. Шпалера, кран, матрац (1шт) – 863грн.

Група «Полуничка»

1.     Заміна лінолеуму у груповій кімнаті – 13400 грн.

2.     Сантехніка – 145 грн.

3.     Прання килимів – 600 грн.

4.     Ремонт майданчика – 1652 грн.

5.     Іграшки – 1334 грн.

Група «Казка»

1.     Фарба - 1119 грн.

2.     Матраци – 2852 грн.

3.     Жалюзі – 2600грн.

4.     Перетяжка м’якого куточка – 850 грн.

5.     Труби залізні на парканчик – 926 грн.

6.     На майданчик: машина, 2 лавки, столик – 9300 грн.

7.     Корзини для іграшок - 832 грн.

8.     Іграшки - 1134 грн.

9.     Машина-маніпулятор - 500 грн.

10.   Килимок - 3450 грн.

11.   Прання килимка - 97 грн.

12.   Ручки на шкафчики - 48 грн.

13.   Рушники - 1440 грн.

Група «Світлячок»

1.     Жалюзі (2шт) – 3000 грн.

2.     Методична література , книги дитячі, ремонт павільйону – 6360 грн.

Група «Калинка»

1.     Ролети на вікна – 2600грн.

2.     Ліжко (1шт) -3500 грн.

3.     Столи дитячі (10 шт) – 6820грн.

4.     Дитячі меблі (ігрові) – 4300 грн.

5.     Ширма для театру – 1300 грн.

6.     Тюль – 3300 грн.

7.     Вхідні двері – 4397 грн.

Група «Зернятко»

1.     Миючі засоби, фарба – 2600 грн.

2.     Дошки – 600 грн.

3.     Автобус на майданчик – 9000 грн.

Група «Каченятко»

1.     Сантехніка – 900 грн.

2.     Прання килимів – 700 грн.

3.     Ремонт автобуса на майданчику – 400 грн.

4.     Дитячі ігри – 1500 грн.

5.     Тюль – 2500 грн.

Група «Ведмежатко»

1.     Шафи для рушничків – 3750 грн.

2.     Іграшкові меблі «Магазин», «Лікарня» - 4000 грн.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду закладу. Коридор, холи поступово поповнюються новими меблями. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ЗДО.

 

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:

 

-         заміна каналізаційної системи у підвальному приміщені;

-         перекриття покрівлі закладу;

-         перефарбування фасаду закладу.

Зрозуміло, я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви: - спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі, створювати затишок та комфорт для дітей в групах.

Наш заклад користується попитом серед батьків.Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання – створення умов для виховання та оздоровлення наших дітей.

Подальший розвиток ЗДО можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами. Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей,батьків, можна тільки там, де всі відчувають свою приналежність до найвищої справи на Землі – формування Людини.

Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-директор» до вирішення усіх питань навчально-виховного процесу та уселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є активним і відповідальним співучасником цієї системи.

І наприкінці хочу знову нагадати мою улюблену цитату А.С. Макаренка «Виховуючи дітей, нинішні батьки виховують майбутню історію нашої країни, а значить і історію світу. Наші діти - це наша старість. Правильне виховання - це наша щаслива старість, погане виховання - це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми».

Ці слова є провідним поводирем і орієнтиром на кожен завтрашній день для мене, як педагога, як керівника та для всіх моїх колег, котрі не зосталися байдужими до проблем розвитку, навчання, виховання і оздоровлення наших дітей.

У зв'язку з складанням річного плану роботи закладу на 2018-2019 навчальний рік, прохання до всіх присутніх надати свої пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу, покращення освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей, умов праці та відпочинку працівників закладу.

Від імені всього нашого колективу, я, як директор ЗДО № 10, хочу подякувати батькам, які небайдужі до життя нашого закладу та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах, щодо його покращення, а також хочу завірити, що й надалі в закладі буде проводитись робота щодо забезпечення належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

Також від душі вдячна відділу освіти за ту увагу і турботу про дітей, за знаходження і можливості.

 

 

 

 

 

 2017-2018 навчальний рік

 

 

Список

дітей 2015 року народження,

які будуть відвідувати дитячий садок  «Любавонька »

з вересня 2018 року.

 

№п/п

Прізвище, ім,я дитини

Дата нар.

Домашня адреса

 1.  1

Господаренко Олександр Анатолійович

23.03.15

Балаяна, 30

Кирильчук Маргарита Олександрівна

26.01.15

Пугачова, 7 к.32

Кіктенко Олександр Романович

17.06.15

Пугачова, 4 к.34

Вірчич Вілєна Валентинівна

22.05.15

Грушевсь. 53 к.54

Дашевський Давід Дмитрович

20.02.15

Пугачова, 4 к.66

Токаренко Марк Едуардович

13.05.15

Мазепи, 13/15 к.21

Пахар Злата Олександрівна

26.04.15

Грушевсь. 53 к.98

Кравченко Ірина Романівна

05.11.15

Покровська, 46 к.27

Сусь Дарина Євгеніївна

17.01.15

Пр.. Чернишев.18

 1. 10 

Нестеренко Єва Євгеніївна

07.11.15

Б.Хм.229 к.1

 1. 11 

Присяжнюк Тімур Русланович

04.06.15

Грушевсь. 51

 1. 12 

Кононенко Єва Юріївна

30.11.15

Г.Іваневського,18

 1. 13 

Єржикевич Олександр Олегович

22.02.15

Грушевсь. 53 к.20

 1. 14 

Кордун Валерія Валеріївна

06.09.15

Зорге,2

 1. 15 

Самсоненко Кіріл Олександрович

21.12.15

Г.Іваневського,22

 1. 16 

Заріцький Захар Олексійович

30.12.15

Грушевсь,55 к.59

 1. 17 

Хижняк Вероніка Віталіївна

02.10.15

Теплична,17

 1. 18 

Старостіна Софія Анатоліївна

23.10.15

Грушевсь,57 к.37

 1. 19 

Удовиченко Всеволод Ігорович

12.11.15

Солонці,19

 1. 20 

Тютюнник Марія Русланівна

03.11.15

Фадєєва, 84

 1. 21 

Швидченко Матвій Сергійович

01.07.15

Грушевсь,48-а к.59

 1. 22 

Ткаченко Давид Євгенійович

16.09.15

Гребля

 1. 23 

Ярмоленко Тімур Вікторович

25.12.15

Шевченка,50

 1. 24 

Лазоренко Марія Олександрівна

25.02.15

Пєскова, 10

 1. 25 

Черепинець Аліна Олегівна

16.01.15

Набережна,12 к.64

 1. 26 

Білер Діана Вадимівна

07.07.15

Пугачова,4

 1. 27 

Дола Каміла Рустамівна

13.10.15

Молодіжна, 1

 1. 28 

Мукан Назар Олександрович

17.09.15

Набережна,14 к.16

 1. 29 

Андрєєва Анна Максимівна

09.11.15

Набережна,10 к.68

 1. 30 

Сидоренко Єгор Іванович

04.07.15

Пугачова,10 к.12

 1. 31 

Чередніченко Марія Дмитрівна

21.07.15

Чернишевсь.24

 1. 32 

Юденко Михайло Владиславович

02.12.15

Набережна,10 к.68

 1. 33 

Сясько Ірина Вадимівна

01.03.15

Б.Хм.61,к.11

 1. 34 

Хижний Павло Дмитрович

01.10.15

Алєксєєва,19

 1. 35 

Пічуніна Валерія Сергіївна

13.10.15

І.Франка, 1

 1. 36 

Жорнік Каріна Анатоліївна

21.01.15

Чеонишевського,4

 1. 37 

Вороньчук Назарій Ярославович

21.04.15

Грушевсь. 55, к.24

 1. 38 

Грабовський Артем Юрійович

01.04.15

Грушевсь. 55, к.24

 1. 39 

Кучеренко Софія Вікторівна

06.05.15

Гребля

 1. 40 

Гаспарян Артем Аркадійович

24.11.15

Новок. Шосе, 5

 1. 41 

Токман Володимир Вікторович

09.03.15

Грушевсь. 55, к.2410

 1. 42 

Гриценко Артем Ігорович

09.12.15

Андрющенка,4

 1. 43 

 Декало Дмитро Григорович

29.11.15

Мазінки

 1. 44 

Маценко Софія Сергіївна

24.07.15

Набережна,10 к.47

 1. 45 

Роздорожний Михайло Андрійович

16.01.15

 
 1. 46 

Шемуда Поліна Юріївна

24.04.15

Набережна,4 к.278

 1. 47 

Піскун Єгор Васильович

01.11.15

Набережна,12 к.47

 1. 48 

Радченко Володимир

05.12.14

Г. Іваневського, 6

 1. 49 

Декало Дмитро

29.11.15

Мазінки

 1. 50 
     
 1. 51 
     
 

 

 

Список

дітей 2016 року народження,

які будуть відвідувати дитячий садок  «Любавонька »

з вересня 2018 року.

Логунова Соломія Богданівна

17.04.16

Г.Дн. 36/5

Неїжко Софія Олександрівна

04.04.16

Карбишева,1

Головко Софія Миколаївна

03.05.16

Іващенка,9

Тнсля Олександр Ігорович

30.03.16

Пугачова

Красюк Соломія Романівна

19.06.16

Б.Хм.50

Фесан Софія Володимирівна

25.06.16

Грушев. 49, к. 88

Харченко Владислав Олександрович

31.05.16

Г.Іваневського,14-г

Сідало Анна Ігорівна

14.05.16

Котляревського,25

Васьківська Дарина Олександрівна

24.07.16

Набереж. 10,к.47

 1. 10 

Максимов Максим Максимович

11.07.16

ІІМожай. Пер. 2

 1. 11 

Бойко Ольга Олексіївна

09.04.16

Г.Дн.13

 1. 12 

Іванова Каміла Олексіївна

28.07.16

Артема, 48

 1. 13 

Іораш Дарья Миколаївна

04.07.16

Лозова,9

 1. 14 

Задорожній Андрій Олександрович

01.07.16

Набереж.8 к.30

 1. 15 

Годованець Дарина Василівна

24.04.16

Грушев. 49.к 84

 1. 16 

Михайлишин Мілана Михайлівна

30.03.16

Шевченка, 22. к8

 1. 17 

Бадяшина Катерина Михайлівна

12.01.16

Набережна,

 1. 18 

Романенко Олег Олегович

10.01.16

Покров. 53/69 к.12

 1. 19 

Білокур Марія Олександрівна

01.03.16

40-річчя виз. Переяс.

 1. 20 

Корнієнко Мілана Вадимівна

06.05.16

Франка,10

 1. 21 

Великодний Макар Дмитрович

20.08.16

Сухомлин.36 к.64

 1. 22 

Перепелиця  Гліб Максимович

15.05.16

Набережна, 10 к. 67

 1. 23 

Алєксєєнко Тимофій

02.02.16

 
 1. 24 

Довгий Володимир

03.07.16

Гостинна, 13

 1. 25 

Довгий В’ячеслав

03.07.16

Гостинна, 13

 1. 26 

Романенко Владислав Петрович

25.06.16

Владимирська, 18

 1. 27 
     
 1. 28 
     

 

Участь батьків у весняному святі

 

 DSCN7410

DSCN7495

 

 

Майстер-клас  по малюванню нетрадиційними техніками для дітей провела

Руслана Мостова-Заливанська     

(мама вихованки середньої групи "Золота рибка")

 DSCN5828

 

DSCN5835

 

Діти в цирку (старша група "Калинка")

viber image10

 

viber image14

Родинне свято в старшій групі "Калинка"

DSCN3227

DSCN3290

DSCN3329

DSCN3392

Загальносадкові батьківські збори

DSCN3070

DSCN3068

DSCN3055

Свято Картоплі в старшій групі "Казка"

DSCN1640

DSCN1656

DSCN1673

DSCN1713

DSCN1763

 

 

ОСІННІЙ  ЯРМАРОК  

DSCN1941

 

DSCN1948

DSC 2024

DSC 2031

ED172907

ED172909

ED172943

 Старша група "Казка" разом з батьками в Києві

DSC 0512

DSC 0516

DSC 0594

DSC 0670

 

ЗВІТ  КЕРІВНИКА  ЗА  2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

Загальна інформація

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 10 «Любавонька» Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області на підставі рішення виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.09.1992р. № 143.

Засновником дошкільного закладу є Переяслав-Хмельницька міська рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує ремонт приміщень, харчування та медичне обслуговування.

Дошкільний заклад має печатку і штамп власного зразка.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.1.      Загальна інформація

Завідуюча закладу

Л.М. Томенко – «Заслужений працівник освіти України», «Відмінник освіти України», має Почесну грамоту Київської обласної державної адміністрації «За значні досягнення у професійній діяльності» (2003р., 2007р.), лауреат Київської обласної премії за заслуги в галузі освіти (2004р.),Грамота Київської обласної адміністрації «За вагомий внесок у розбудову Київської області» (2012р.), лауреат Премії Верховної ради України (2014р.).

На посаді працює з 01.08.1992 року.

Адреса закладу

М. Переяслав-Хмельницький, Київська область, вул.. Грушевського

Проект споруди закладу

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 10 «Любавонька» Переяслав-Хмельницької міської ради функціонує в окремо побудованій  двоповерховій споруді.

Наші контакти

Телефони: 5-45-32; 5-36-97

Адреса сайту в мережі Інтернет,

Електронна адреса закладу:

Dnz_10@ukr/net

Заклад засновано

05.01.1993р.

Режим роботи

Робочі дні:

Понеділок – п’ятниця

7.00 – 19.00

Вихідні дні:

Субота, неділя, святкові дні.

Головна мета діяльності

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, збереження та зміцнення їх фізичного, психічного і духовного здоров’я , задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей.

Науково-методична проблема

Створення освітнього середовища для формування лідерських якостей в усіх учасників навчально-виховного процесу.

Кількість груп

14 груп: 4 – раннього віку, 10 – дошкільного віку.

Кількість дітей станом на 01.08.2016р.

413; з них у групах раннього віку 83, дошкільного віку - 330

Кількість співробітників станом на 01.08.2016р.

Усіх співробітників: 68; з них педагогів – 35.

Професійний рівень педагогів станом на 01.08.2016р.

Вища кваліфікаційна категорія:  19

І кваліфікаційна категорія ;  5

ІІ кваліфікаційна категорія;  5

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»;  6

Педагогічне  звання «Вихователь-методист»;  5

Педагогічне  звання  «Заслужений працівник освіти України»;  1

«Відмінник освіти»;  3

Інформація про склад груп дітей

у закладі в 2016 – 2017 н. р.

(станом на 01.08.2017р )

Гр..п/п

Назва групи

Вік дітей

Кількість дітей

Кількість місць

Списочний склад

1

«Золота рибка»

середня

20

27

2

«Буратіно»

середня

20

27

3

«Курчатко»

середня

20

25

4

«Оленка»

середня

20

25

5

«Полуничка»

старша

20

36

6

«Калинка»

старша

20

33

7

«Казка»

старша

20

35

8

«Віночок»

раннього віку

15

28

9

«Зернятко»

раннього віку

15

27

10

«Ромашка»

раннього віку

15

28

11

«Каченятко»

молодша

20

32

12

«Ясочка»

молодша

20

30

13

«Ведмежатко»

молодша

20

30

14

«Світлячок»

молодша

20

30

 

Основні освітні програми:

  Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (затверджено наказ Міністерства від 22.05.2012р. № 615)

  Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

  Програма розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт»

Своєчасність проходження педагогічними працівниками курсової перепідготовки

Курсову перепідготовку педагогічні працівники ДНЗ № 10 «Любавонька» проходять на базі комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» м. Біла Церква відповідно до замовлення.

Станом на 01.05.2017р. курси підвищення кваліфікації пройшли 13.

Навчальний рік

Відповідно плану про курсову перепідготовку

Фактично пройшли курсову перепідготовку

Відсоток %

2013-2014

8

8

100%

2014-2015

6

6

100%